Jump to contentKamal

Родоплеменной состав каракалпаков. Шежере.

Recommended Posts

У каракалпаков есть два Шежере, основное образовано в 16 веке. Это в основном племена, находившиеся в подданстве Ураз-Мухаммед бия (Ормамбет бий), бия Большой Ногайской орды, плюс племена, находившиеся в подданствах Абдуллы хана Бухарского, Тауекель хана Казахского и Кучум хана Сибирского. Все названные правители умерли в 1598 году, год "внезапного" появления каракалпаков в истории. Из них, Ормамбет бий стал правителем уже распадающейся Ногайской Орды, когда соседние родственные племена уже начали усиливаться под четким руководством разных кланов потомков Чингисхана. Видимо, Ормамбет бий понимал неминуемый гибель своего государства, и по каракалпакским преданиям бросил клич с призывом всем каракалпакам объединяться. В любом случае, к 1598 году мы видим единых каракалпаков, которые образовали вот это Шежере:

Каракалпак миллети (народ каракалпаков):

1) ҚОҢЫРАТ Арысы. Ураны «Жайылқан!». Тамғасы П (босаға). 

1. Қыят тайпасы. Ураны «Арыўхан!» 
1 Аққыят (Үштамғалы) топары. 
Тартыўлы, Таўшы, Оташы, Жығашы, Балықшы, Суўмурын, Бағлан, Уғлан, Үшүйли, Көпқыят, Қатқыят, Арыққыят, Өрқыят, Өркинқыят, Өгизқыят, Шегирқыят, Айқошқарқыят, Жанқошқарқыят, Керизқыят, Қарақозы, Аққозы, Даўлеталы, Темиралы, Көшен, Уранқыят, Досалы, Есалы, Добал, Қотырқыят, Жаманқыят, Қыранқыят, Қатағанқыят, Айбақ, Сайбақ, Уста, Зергер, Ақшора. 
2 Қарақыят (Тарақлы) топары. 
Томаўыл, Кешиў, Бөденетай, Бөргелтай, Бөгежин, Абас, Көгетай, Бөкей, Алакөз, Шегиркөз, Тоғызақ, Тас, Шәўке, Жалтыршы, Жаўшы, Тоқтаўыл, Тақай, Қаржаў, Жалайыр, Атаўлы, Әлийли, Жайдары, Жаманбай, Барас, Усталы, Уялы, Ахунқараған. 
3 Сарықыят (Балғалы) топары. 
Бозанжар, Қағынжар, Жудырық, Дарқан, Беспышақ, Етекши, Заңмурын, Хожақ, Қошқаралы, Мойнақ, Сарыша, Тоққыят, Хожақараған. 

2. Ашамайлы тайпасы. 
Шоңтуқым, Шоратуқым, Бийтуқым, Байтуқым, Батыртуқым, Базартуқым, Қаратуқым, Қарахожа, Қабасан, Жалаңаяқ, Сақыў, Бесқойлы, Бесбала, Беке, Бекполат, Жапар, Яқыпшы, Бүйирли, қурама, Аққабасан, Қарақабасан, Әжек, Тәжек, Қара, Сары, Абыз, Ақай, Паңқара, Үшбас, Табасар, Бабасар, Жабасар, Намаз, Анақ, Кишибай, Бөкенбай, Жаманқара, Есен, Қудаберген, Тәмпиш, Ақназар, Жансары, Өтемис, Бәйбише, Тайпышақ, Қуланаяқ, Хожаназар, Сүйиндик, Төлес, Хош, Кеш, Еш. 

3. Айыллы тайпасы. 
Қартлы, Жаслы, Өтемис, Төлемис, Абыс, Көбис, Өрис, Ерис. 

4. Қолдаўлы тайпасы. 
Үлкенли, Кишили, Суўынбай, Кийикбай, Қоянбай, Маянбай, Жақсыбай, Жаманбай, Аманбай, Алыбай, Толыбай, Үлкенбөрик, Жанқораз, Қараша, Желқараған, Жийембет, Борай, Түпқараған, Томай, Елибай, Жаманаўыл, Хожай, Манақ, Қалмақ, Қаўыншы, Қарасыйрақ, Жарымбет, Қайыпқараған, Күлкихожақ, Сарытон, Қазыбек, Ийшанқараған, Бийқараған, Бескемпир, Әдил, Ерке, Майшышалы, Таз, Алаўкөз, Көкирек, Көнек, Қалқаман, Мүлкаман, Мәди (Жаманқоңырат), Жуқа, Қызылаяқ, Қыйра. 

5. Сандаўлы тайпасы. 

6. Қостамғалы тайпасы. 
Қазыжеген, Бужыжеген, Қарынжеген, Қартажеген, Жалжеген, Жанкелди, Ағабетли, Қарныжуўан, Қарақурсақ, Жаяжеген, Шыржеген, Сүржеген, Шыжықжеген, Қаспақжеген, Қурбан. 

7. Қәндекли тайпасы. 
Ақкийик, Сыркийик, Ақполат, Тоқполат, Сайполат, Сағыр, Сарсаң, Қурама, Жары, Кийикши, Қырықсадақ, Жарымкөше. 

8. Қайрақлы тайпасы. 

9. Дарақлы тайпасы. 

10. Қазанлы тайпасы. 

11. Шөмишли тайпасы. 

12. Балғалы тайпасы. 
Ақбалғалы, Тоқбалғалы, Нурбалғалы, Шоңбалғалы, Шойбалғалы, Қуўбалғалы, Тазбалғалы, Қосбалғалы, Есбалғалы, Сарыкөсе, Алдар, Түркменбалғалы, Шәник, Енлик, Жумақай, Тәңирберди, Сәтпан, Қараталшы, Арзықул, Бес. 

13. Арбалы тайпасы. 

14. Туғырлы тайпасы. 
Қарамойын, Қуўмойын, Аннахожа, Сабалақ, Көтелек, Қареке, Қарлымарал, Жортпас, Желкилдек, Бүлкилдек. 

15. Оңтамғалы тайпасы. 
Қарасиңир. 

16. Бақанлы тайпасы. 
Шәдияр. 

17. Шәўжейли тайпасы. 
Байдияр. 

18. Қанжығалы тайпасы. 
Төледияр, Аққойлы, Қарақойлы. 

19. Бөгежели тайпасы. 
Қудияр. 

20. Тобықлы тайпасы. 
Ердияр, Шынжигит, Шылжигит (Шылжыўыт). 

21. Қазаяқлы тайпасы. 
Ханкелди, Жанкелди, Султанкелди, Ордакелди, Төрекелди, Шоракелди, Хажыкелди, Хожакелди, Мырзакелди, Еркелди, Байкелди, Бийкелди, Базаркелди, Бақкелди, Қолкелди, Жылкелди, Жақсыкелди, Оразкелди, Елкелди, Дәўлеткелди, Аманкелди, Есенкелди, Ескелди, Ырыскелди, Айкелди, Абызкелди, Қонақкелди, Қыдыркелди, Қоскелди, Доскелди, Шоңкелди, Соңкелди, Мырзан, Садақ, Устаман, Жүнли, Сәрдар, Әнетай, Жарымбет, Қаракөсе, Генжалы. 

22. Тийекли тайпасы. 
Бегдияр, Әлибек, Айдарбек, Айтхожа, Андағул, Қанжар, Сарыкемпир, Тыңполат, Қазақы, Азынай, Бозай, Жумағул, Қарасақал. 

23. Ергенекли тайпасы. 
Бердияр, Шайкөз. 

24. Ишекли тайпасы. 
Өришекли, Пәсишекли, Кеңишекли, Таришекли. 

25. Ырғақлы тайпасы. 
Ақтонлы, Көктонлы, Қаратонлы, Сарытонлы, Алатонлы, Келтетонлы, Атанай, Көкшапан, Байбуўра, Сарыатан, Ийжан, Он еки жаман.

26. Баймақлы тайпасы. 
Айыс, Үйес, Сасыбақ, Жақанай, Тоңмойын.


27. Байрақлы тайпасы. 
Уйғыр, Телим, Сиргели, Сабалақ, Байрам, Мәўлик, Туманай, Шийши. 

28. Қарғалы тайпасы. 
Найман, Арықнайман, Толықнайман. 

29. Сырғалы тайпасы. 

30. Теристамғалы тайпасы. 
Жаннантуўған, Ханнантуўған, Байдантуўған, Бийдентуўған, Қазыдантуўған, Шердентуўған, Шешеннентуўған, Тоқтантуўған, Арықтантуўған, Шомақ, Сырмақ, Ханкелди, Байқараўшы, Бийқараған, Елшибай, Тоғай, Қурбан. 

31. Теңтамғалы тайпасы. 
Еменалы, Семеналы, Дорбалы, Жорғалы, Түменалы, Түркпеналы, Ултан, Қутан, Қултай, Тазлар, Таўлылар, Тайлар. 

2) ҚЫПШАҚ (Шақ) Арысы. Ураны «Тоқсаба!». Тамғасы │ (алп, әлип) 

1. Жалаўлы тайпасы. 
Саңмурын, Туўбай, Ешкили, Қазмойын, Жалаңаяқ, Қуртқараған, Мыңнанқараған, Хапызқараған, Аққараған, Баққараған, Қарақараған, Сарықараған, Бозқараған, Ылаққараған, Қарамойын, Жуқа, Өлмес, Өзден. 

2. Жылаўлы тайпасы. 
Естек, Маңқанай, Манай, Бессери, Асар. 

3. Жығалы тайпасы. 
Қанжығалы, Танай, Инақ, Бөкеши, Жасық. 

4. Жыланлы тайпасы. 
Шынақ, Қуланлы, Қоржынлы 

5. Жабалы тайпасы. 
Басар, Қалдар, Жума, Тумарлы, Қызыл, Сона. 

6. Жуўанлы тайпасы. 
Толыс, Айыўшы, Былтың, Қарылған, Қармыс, Туяқлы. 

7. Байырлы тайпасы. 
Жабы (Ябы), Ирижабы, Майдажабы, Бағыжабы, Байжабы, Шамшыжабы, Шашлыжабы, Ниязжабы, Бекшикжабы, Өгизжабы, Шайқыжабы, Көккөзжабы, Шоқжабы,Тоғызжабы, Топжабы, Генжежабы, Көпжабы, Айрыжабы, Айлыжабы, Әлижабы, Жуўанжабы, Есжабы, Ебейжабы, Шығыржабы, Туғыржабы, Балғажабы, Балтажабы, Қылышжабы, Садақжабы, Байбақжабы, Қарғажабы, Уўақжабы. 

8. Босағалы тайпасы. 
Арық, Ханқараған, Шалқараған, Қотырқараған. 

9. Балталы тайпасы. 
Майлыбалта, Мәдияр (Мәден), Қара, Сары, Мадан, Асан, Жәдик, Байты, Елтон, Сәрке, Төлемис, Сымбыл, Қояншы, Қасқа, Сексен, Көзей, Қуўтелпек, Қыйра, Шылмойын, Шортан. 

10. Бағаналы тайпасы. 
Жағал, Шағал. 

11. Бесикли тайпасы. 
Жағалтай, Байсынлы, Суўсынлы, Қарлы, Жамғырлы, Шанышпай, Сәмбет, Пышақшы, Шегер, Елбөри, Жаўбөри, Сарытон, Жамантон. 

12. Бестамғалы тайпасы. 
Салтыр, Бесбатыр, Аўызбекли, Шуўылған, Оразымбет, Орынбет, Сартымақ. 

3) МҮЙТЕН (Мүйит, Митан, Мудун) Арысы. Ураны «Ақшолпан!». Тамғасы Ψ (шанышқы). 

1. Айлар тайпасы. 
Үйсин, Байүйсин. 

2. Байлар тайпасы. 
Тели, Кердерли, Айтели, Байтели, Жантели, Жабағы, Жандар, Тыңсары, Суўсары, Мәнтик, Жалпақбас, Жайынбас, Бөденебас, Бөргебас, Жарлығаш, кеўлимқош, Ырысберди, Бекберди, Аллаберди, Хақберди, Тәңирберди. 

3. Алпылар тайпасы. 
Жуўантаяқ, Узынсыйрақ, Шақшақ, Бақшақ, Тентек, Тобаяқ, Наршақ, Жарышақ, Жаўбузар, Таўбузар, Елбақ, Қойбақ, Қозыбақ. 

4. Абызлар тайпасы. 
Ақшайық, Қарашайық, Сарышайық, Ақбуўра, Көкбуўра. 

5. Баршалар тайпасы. 
Кеңтанаў, Самат, Жекенсал, Барын, Ийтақ, Сазан, Бәйбишеқараған, Тоқалқараған, Баймурат, Жолан, Бекаў, Ақкиси, Қуўкиси, Әўез, Қосар, Жолмығай, Қосағайин, Үшағайин, Көпағайин. 

4) МАҢҒЫТ (Мыңғат) Арысы. Ураны «Жаўлы-Шаўқай!» Тамғасы ƒ (қылыш). 

1. Ақмаңғыт тайпасы. 
Бесуўыл, Балта, Ерназар, Саңғыл, Үркинши, Серкеш. 

2. Қарамаңғыт тайпасы. 
Үшбас, Байқонды, Баўыршы, Тас, Қарақас. 

3. Асмаңғыт тайпасы. 
Аннас, Барлас, Қоралас. 

4. Қалқамаңғыт тайпасы. 
Қылқалы, Келкбатыр, Кермойын, Бесайғыр, Ғубидин, Әпербақан, Қуўан, Хожан, Тилеў. 

5. Дәўмаңғыт тайпасы. 
Тиркеш. 

6. Гәўмаңғыт тайпасы. 
Гәўлек. 

7. Тоқмаңғыт тайпасы. 

8. Шоқмаңғыт тайпасы. 
Қарасыйрақ. 

9. Бекмаңғыт тайпасы. 
Қосар. 

10. Бекшимаңғыт тайпасы. 
Мамықшы, Жетиқурт, Сарасан. 

11. Өрмаңғыт тайпасы. 
Аршан. 

12. Өрисмаңғыт тайпасы. 
Арқалық, Жаллық, Төслик, Қойлық, Таз. 

13. Қатмаңғыт тайпасы. 
Қатаған, Қанқатаған, Жанқатаған, Санқатаған. 

14. Татмаңғыт тайпасы. 
Татан. 

15. Шүймаңғыт тайпасы. 
Шүйит, Нурлыбай, Сырлыбай, Жағал, Шуғыл, Жаманбай. 

16. Шоймаңғыт тайпасы. 
Жаманша. 

17. Гүрмаңғыт тайпасы. 
Тамғалы. 

18. Ормаңғыт тайпасы. 
Оймаўыт, Қараоймаўыт, Сарыоймаўыт, Жийдели. 

19. Есмаңғыт тайпасы. 
Тоңмойын, Дөрмен, Темирхожа, Ешбуға. 

20. Есемаңғыт тайпасы. 
Есебай. 

21. Телимаңғыт тайпасы. 
Телим, Телимың. 

22. Теримаңғыт тайпасы. 
Көпсары, Сурпаз, Арсары, Бийсары.

23. Бурқытмаңғыт тайпасы. 

24. Бүркитмаңғыт тайпасы. 
Бүркитли. 

25. Қорқымаңғыт тайпасы. 

26. Гүртмаңғыт тайпасы. 
Бөрили.

27. Түлкимаңғыт тайпасы. 
Түлкили. 

28. Түрлимаңғыт тайпасы. 
Бозғыл, Қызыл, Бозтай. 

29. Суўнамаңғыт тайпасы. 

30. Уўақмаңғыт тайпасы. 
Түркпен. 

5) ҚЫТАЙ (Қарақытай, Кидан, Қыятан, Қыйдан ямаса Қыятай) Арысы. Ураны «Уллытаў!». Тамғасы Ϙ (ожаў, шөмиш) 

1. Қаңлы тайпасы. 
Уран. 
1Аққаңлы топары. 
Ақылхожа, Сейитхожа, Ақбадырақ, Алтыортақ, Төртуўыл, Тоғызортақ, Жаранқаңлы, Жалаңқаңлы, Қуйысқансыз, Қызыл, Қаққаңлы, Тазақаңлы, Орманшы, Жылқышы, Қашыў, Бузаўшы, Бекшик, Бөке, Ылаққараған, Бақақараған, Қумырсқақараған, Бабатай, Қулатай, Булатай. 
2Қарақаңлы топары. 
Қатқаңлы, Ашамайлы, Айтамғалы, Қолтамғалы, Жуўансанлы, Жуптамғалы, Елтамғалы, Жайтамғалы, Тарақлы, Орақлы, Шанышқылы, Ошақлы, Шөмишалы, Шөккишли, Арабалы, Арыслы. 
3Сарықаңлы топары. 
Сырықлы, Сыйрақлы, Шартамғалы, Шапырашлы, Тобаяқлы, Туяқлы, Иргенекли, Пискекли, Ырғақлы, Туўтамғалы, Қосқаңлы, Қуйысқаңлы, Байбуўра. 

2. Қайшылы тайпасы. 
Мүлкияр, Байполат, Қарабуўра, Жуўансан, Ақымбет, Бақы, Көтерехожа, Көрпе, Батыр, Қыдыр, Танамырза, Төре, Ешкили, Шөже, Бақылыхожа, Етпақ, Антахожа, Тоқа, Сасы, Өзтемир, Базар, Мәжек, Ғыжақ, Бийжек, Жаңбыршы, Жанқутлы, Байқутлы, Жолқутлы, Ияқутлы, Келдисүгир. 

3. Қазаяқлы тайпасы. 
Теңхожа, Көлеген, Суўнақ, Сәбик, Хожақ, Күлик, Мырзақ, Ханкелди, Мамат, Аққара, Жолшора (Жолымбет суўпы), Хожақазаяқлы, Қылмойын, Қәлсен, Қараша, Бақа, Тама, Таңатар, Бекен, Байқараған, Бақсықараған, Көпуста, Көземши, Қалқа, Қуйық, Мырзай, Көккөз (Төленгит), Мергенқараған, Жумақай, Өтеген, Қудайберген, Жийенай (Жийенқул). 

4. Қамшылы тайпасы. 
Жамғыршы, Жамантай, Айдар, Жайдар, Әлсейит, Саяқ, Ақсүйир, Аралбай, Сарыпостын, Қыйра, Батырсаяқ, Назарсаяқ, Кешиў, Көки, Мамай, Қайыпберди, Бесаңғал, Буйдалы, Тилуўқусшы, Қарт, Өгизбайшы, Бәйбише, Халмурат. 

5. Қылышлы тайпасы. 
Өрис, Көбес, Бессары, Бексыйық, Қойлы, Жүнли, Қарлы, Жарылы, Байлы, Қуўандық, Есиркеп, Талтай, Сүйиндик, Масай, Зергер, Қуўжақ, Қылжақ, Шығыршы, Бекиреши, Бердихожа, Есенхожа, Қурбанхожа, Сарай, Берден, Қултай, Қулымбет, Жылкелди, Султанбет, Генжек, Сегизек, Азына, Тоғызақ. 

6. Қырқарлы тайпасы. 
Алтынбас, Буғыбас, Төлей, Инекей, Жийеней, Буғылы (Бағлықытай), Нарбийке, Көселер, Устаман, Қарабас (Қара батыр), Сарыбас (Сары сәрдар), Абыл, Ағыс, Шуўылдақ, Шүкир, Төсбойы, Сегиз, Аллай, Алақай, Қазақай. 

7. Қанжарлы тайпасы. 
Теңей, Меңей, Қудайке, Тәңке, Анна, Қуйын, Әйтеке, Шериўши, Булғақ, Қошқаралы, Кепе, Келе, Төбет, Тайлақ, Өжек, Көшек, Тайкелтир, Бесқой, Елтезер, Әлимбет, Қосаман, Мәмбет, Аққошқар, Байқошқар, Жанқошқар, Қырыққарақлы, Баўбек, Таўық, Топпы, Көкбөри, Гөжек, Есенкелди, Елиўбай, Өтепберди, Тилеў. 

8. Қазықлы тайпасы. 
Мәнжыўлы, Әжиўли, Ақмәнжиўли, Қарамәнжиўли, Сарымәнжиўли, Екишыйық, Алтыран, Отаршы, Бесқассап, Қарашыйық, Ақшыйық. 

9. Қырықтамғалы тайпасы. 
Қырықлар, Қырықжүз, Мыңжүз, Мыңыя, Мыңтүмен, Шубыртпалы, Қылышшы, Баўырқараған, Уяс, Шуўылдақ, Қазақы. 


6) КЕНЕГЕС (Кенгерес) Арысы. Ураны «Естерек!». Тамғасы + (атанақ) 

1. Әлипли тайпасы. 
Көгис, Нөкис, Кеңес, Кийет, Алтынпышақ, Бозақ, Жалыр, Жайпар, Көптир, Тама, Байулы, Баймақ, Месит, Жаманжақ. 

2. Сүңгили тайпасы. 
Араншы, Абақ, Ақтоғын, Ашақ, Аннақул, Абас, Сейтимбет, Сүйин, Нанжемес, Көшер, Тәжекқара, Өсер, Қулман, Жуўас, Қарға, Бестаз, Даўлет. 

3. Сүйменли тайпасы. 
Өмир, Мынжыр, Добал, Шонды, Жетиқара, Ақпышақ, Жел, Өтемис, Аққатынқараған, Қарақатынқараған, Сарықатынқараған. 

4. Сүргили тайпасы. 
Тарақлы, Жарақлы. 

5. Керегели тайпасы. 
Домбазақ, Назар, Қарабуға, Есшора, Жанайдар, Жалдар. 

6. Көптамғалы тайпасы. 
Усақ, Узақ, Келес, Кирейли.

  •  
Link to post
Share on other sites

Вопрос: вы утверждаете что это родословная 16 века. В каких источниках 16 века эта родословная приведена?

Link to post
Share on other sites

Второе Шежере образовалось в середине 19 века, когда каракалпаки уже установились как народ в Хивинском ханстве. Автором данного Шежере является великий каракалпакский поэт 19 века Бердах (Бердимурат Гаргабай улы 1828-1901 гг), составивший свое детище в поэтической форме (поэма "Шежире" (родословная). Если сравнить с основным Шежере 16 века, то Шежере 19 века это миниатюра 16 века. Все племена сохранены, но претерпели большое сокращение в силу ряда обстоятельств.

Миллет:Каракалпак

|_________1.арыс: Конграт (Тамгасы: П (какпа, босага): ураны: Жайылхан)

|_________|_________1.1.болим: Шуллук

|_________|_________|_________1.1.1.улкен уру: Кият (Тамгасы: Ш (тарак): ураны: Арухан)

|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.уру: Ушьтамгалы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.1.тире: Сумурын

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.2.тире: Ушьтамгалы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.3.тире: Арыккият

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.4.тире: Тартулы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.5.тире: Катаган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.6.тире: Канжигалы

|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.уру: Тараклы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.1.тире: Тогызак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.2.тире: Абас

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.3.тире: Жалтыршы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.4.тире: Акункараган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.5.тире: Такай

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.6.тире: Каржаубарас

|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.уру: Балгалы Кият

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.1.тире: Беспшак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.2.тире: Етекши

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.3.тире: Сангмурын

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.4.тире: Кожакараган

|_________|_________|_________1.1.2.улкен уру: Ашамайлы (Тамгасы: XY)

|_________|_________|_________|_________1.1.2.1.уру: Саки

|_________|_________|_________|_________1.1.2.2.уру: Карахожа

|_________|_________|_________|_________1.1.2.3.уру: Жалангаяк

|_________|_________|_________|_________1.1.2.4.уру: Айыллы

|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.уру: Кабасан

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.1.тире: Акназар

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.2.тире: Жансары

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.3.тире: Отемис

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.4.тире: Есен

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.5.тире: Тампыш

|_________|_________|_________|_________1.1.2.6.уру: Туркменкара

|_________|_________|_________|_________1.1.2.7.уру: Жапар

|_________|_________|_________|_________1.1.2.8.уру: Сары

|_________|_________|_________|_________1.1.2.9.уру: Абыз

|_________|_________|_________|_________1.1.2.10.уру: Акай

|_________|_________|_________|_________1.1.2.11.уру: Пангкара

|_________|_________|_________|_________1.1.2.12.уру: Ушьбас

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.12.1.коше: Жаман

|_________|_________|_________|_________1.1.2.13.уру: Курама

|_________|_________|_________1.1.3.улкен уру: Колдаулы

|_________|_________|_________|_________1.1.3.1.уру: Бескемпир

|_________|_________|_________|_________1.1.3.2.уру: Майшышалы

|_________|_________|_________|_________1.1.3.3.уру: Калкаман

|_________|_________|_________|_________1.1.3.4.уру: Гайыпкараган

|_________|_________|_________|_________1.1.3.5.уру: Сарытон

|_________|_________|_________|_________1.1.3.6.уру: Кулкикожак

|_________|_________|_________|_________1.1.3.7.уру: Жаримбет

|_________|_________|_________|_________1.1.3.8.уру: Жаманконграт

|_________|_________|_________|_________1.1.3.9.уру: Жука

|_________|_________|_________|_________1.1.3.10.уру: Кзылаяк

|_________|_________|_________|_________1.1.3.11.уру: Карасирак

|_________|_________|_________|_________1.1.3.12.уру: Желкараган

|_________|_________|_________|_________1.1.3.13.уру: Улкенборик

|_________|_________|_________|_________1.1.3.14.уру: Шулжуит

|_________|_________|_________|_________1.1.3.15.уру: Калмак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.3.15.1.тире: Адил

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.3.15.2.тире: Ереке

|_________|_________|_________|_________1.1.3.16.уру: Жалманаул

|_________|_________|_________1.1.4.улкен уру: Костамгалы (Тамгасы: II)

|_________|_________|_________|_________1.1.4.1.уру: Жанкелди

|_________|_________|_________|_________1.1.4.2.уру: Ширжеген

|_________|_________|_________|_________1.1.4.3.уру: Агабегли

|_________|_________|_________|_________1.1.4.4.уру: Карынжуан

|_________|_________|_________|_________1.1.4.5.уру: Костамгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.4.6.уру: Каракурсак

|_________|_________|_________|_________1.1.4.7.уру: Казакы

|_________|_________|_________1.1.5.улкен уру: Балгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.1.уру: Акбалгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.2.уру: Нурбалгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.3.уру: Туркмен

|_________|_________|_________|_________1.1.5.4.уру: Жаманаул

|_________|_________|_________|_________1.1.5.5.уру: Жомишли

|_________|_________|_________|_________1.1.5.6.уру: Токумбет

|_________|_________|_________|_________1.1.5.7.уру: Тазбалгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.8.уру: Костамгалы балгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.9.уру: Караталшы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.10.уру: Асан

|_________|_________|_________|_________1.1.5.11.уру: Арзы

|_________|_________|_________1.1.6.улкен уру: Кандекли

|_________|_________|_________|_________1.1.6.1.уру: Курама

|_________|_________|_________|_________1.1.6.2.уру: Кийкши

|_________|_________|_________|_________1.1.6.3.уру: Токполат

|_________|_________|_________|_________1.1.6.4.уру: Кырксадак

|_________|_________|_________1.1.7.улкен уру: Карамойын (тамгасы: Т)

|_________|_________|_________|_________1.1.7.1.уру: Аннахожа

|_________|_________|_________|_________1.1.7.2.уру: Сабалак

|_________|_________|_________|_________1.1.7.3.уру: Котелек

|_________|_________|_________|_________1.1.7.4.уру: Карлымарал

|_________|_________|_________|_________1.1.7.5.уру: Булкилдек

|_________|_________|_________1.1.8.улкен уру: Муйтен (Тамгасы: (уш тисли шанышкы); ураны: Акшолпан)

|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.уру: Самат

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.1.коше: Байбише

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.2.коше: Токалкараган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.3.коше: Баймурат

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.4.коше: Жолан

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.5.коше: Бекау

|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.уру: Тели

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.1.коше: Тлеуберди

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.2.коше: Аллаберди

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.3.коше: Тангирберди

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.4.коше: Мантыккараган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.5.коше: Моллакараган

|_________|_________|_________|_________1.1.8.3.уру: Абыз

|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.уру: Кенгтанау

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.1.тире: Барын

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.2.тире: Итак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.3.тире: Жекенсал

|_________|_________1.2.болим: Жаунгыр

|_________|_________|_________1.2.1.уру: Теристамгалы

|_________|_________|_________|_________1.2.1.1.коше: Шомак

|_________|_________|_________|_________1.2.1.2.коше: Хангелди

|_________|_________|_________|_________1.2.1.3.коше: Байкараган

|_________|_________|_________|_________1.2.1.4.коше: Елшибай

|_________|_________|_________|_________1.2.1.5.коше: Курбан

|_________|_________|_________|_________1.2.1.6.коше: Тогай

|_________|_________|_________1.2.2.уру: Баканлы шеужейли

|_________|_________|_________1.2.3.уру: Тиекли

|_________|_________|_________|_________1.2.3.1.коше: Жумагул

|_________|_________|_________|_________1.2.3.2.коше: Айдарбек

|_________|_________|_________|_________1.2.3.3.коше: Канжар

|_________|_________|_________|_________1.2.3.4.коше: Сарыкемпир

|_________|_________|_________1.2.4.уру: Ыргаклы

|_________|_________|_________|_________1.2.4.1.коше: Атанай

|_________|_________|_________|_________1.2.4.2.коше: Ешкили

|_________|_________|_________|_________1.2.4.3.коше: Байбула

|_________|_________|_________|_________1.2.4.4.коше: Сарытон

|_________|_________|_________1.2.5.уру: Баймаклы

|_________|_________|_________|_________1.2.5.1.коше: Саспак

|_________|_________|_________|_________1.2.5.2.коше: Уйес

|_________|_________|_________|_________1.2.5.3.коше: Танмайыл

|_________|_________|_________|_________1.2.5.4.коше: Жаканай

|_________|_________|_________|_________1.2.5.5.коше: Найман

|_________|_________|_________|_________1.2.5.6.коше: Айыс

|_________|_________|_________1.2.6.уру: Казаяклы

|_________|_________|_________|_________1.2.6.1.коше: Анетай

|_________|_________|_________|_________1.2.6.2.коше: Жаримбет

|_________|_________|_________|_________1.2.6.3.коше: Жунли

|_________|_________|_________|_________1.2.6.4.коше: Садак

|_________|_________|_________1.2.7.уру: Уйгыр

|_________|_________|_________|_________1.2.7.1.тире: Шиши

|_________|_________|_________|_________1.2.7.2.тире: Туманай

|_________|_________|_________|_________1.2.7.3.тире: Маулик

|_________|_________|_________|_________1.2.7.4.тире: Байрам

|_________|_________|_________|_________1.2.7.5.тире: Сабалак

|_________|_________|_________|_________1.2.7.6.тире: Сыргалы

|_________2.арыс: Онторт уру

|_________|_________2.1.уру: Кытай (тамгасы: Q (ожау), ураны: Уллы тау)

|_________|_________|_________2.1.1.уру (Танке болим): Бессары

|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.тире: Жанли

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.1.коше: Суйиндик

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.2.коше: Есергеб

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.3.коше: Талтай

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.4.коше: Алимбай

|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.тире: Койлы

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.1.коше: Аманкул

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.2.коше: Жарсай

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.3.коше: Сергизек

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.4.коше: курбанкул

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.5.коше: Генжекул

|_________|_________|_________2.1.2.уру (Танке болим): Бексиык

|_________|_________|_________|_________2.1.2.1.уру: Зергер

|_________|_________|_________|_________2.1.2.2.уру: Масай

|_________|_________|_________|_________2.1.2.3.уру: Шгыршы

|_________|_________|_________|_________2.1.2.4.уру: Бекреши

|_________|_________|_________2.1.3.уру (Танке болим): Казаяклы

|_________|_________|_________|_________2.1.3.1.уру: Калсен

|_________|_________|_________|_________2.1.3.2.уру: Куйик

|_________|_________|_________|_________2.1.3.3.уру: Мырзай

|_________|_________|_________|_________2.1.3.4.уру: Кылмойын

|_________|_________|_________|_________2.1.3.5.уру: Байкараган

|_________|_________|_________|_________2.1.3.6.уру: Баксыкараган

|_________|_________|_________2.1.4.уру (Танке болим): Кайшылы

|_________|_________|_________|_________2.1.4.1.уру: Акымбет

|_________|_________|_________|_________2.1.4.2.уру: Жууансан

|_________|_________|_________|_________2.1.4.3.уру: Котерекожа

|_________|_________|_________|_________2.1.4.4.уру: Танамырза

|_________|_________|_________|_________2.1.4.5.уру: Бакы

|_________|_________|_________|_________2.1.4.6.уру: Торе

|_________|_________|_________|_________2.1.4.7.уру: Корпе

|_________|_________|_________|_________2.1.4.8.уру: Етбак

|_________|_________|_________|_________2.1.4.9.уру: Гыжак

|_________|_________|_________2.1.5.уру (Танке болим): Анна

|_________|_________|_________2.1.6.уру (Танке болим): Куйын

|_________|_________|_________2.1.7.уру (Танке болим): Айтеке

|_________|_________|_________|_________2.1.7.1.уру: Жадик

|_________|_________|_________|_________2.1.7.2.уру: Ырсымбек

|_________|_________|_________|_________2.1.7.3.уру: Оразымбет

|_________|_________|_________|_________2.1.7.4.уру: Таниркул

|_________|_________|_________|_________2.1.7.5.уру: Бектау

|_________|_________|_________|_________2.1.7.6.уру: Бектес

|_________|_________|_________|_________2.1.7.7.уру: Бесли

|_________|_________|_________|_________2.1.7.8.уру: Умбетай

|_________|_________|_________2.1.8.уру (Танке болим): Шеруши

|_________|_________|_________2.1.9.уру (Танке болим): Манжули

|_________|_________|_________|_________2.1.9.1.уру: Еки шыйык

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.9.1.1.тире: Карашыйык

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.9.1.2.тире: Акшыйык

|_________|_________|_________|_________2.1.9.2.уру: Караманжули

|_________|_________|_________2.1.10.уру (Танке болим): Боклыктай

|_________|_________|_________2.1.11.уру: Кырк

|_________|_________|_________|_________2.1.11.1.уру: Кылышлы

|_________|_________|_________|_________2.1.11.2.уру: Бауыркараган

|_________|_________|_________|_________2.1.11.3.уру: Казакы

|_________|_________|_________2.1.12.уру: Аралбай

|_________|_________|_________|_________2.1.12.1.уру: Аккала

|_________|_________|_________|_________2.1.12.2.уру: Калмурат

|_________|_________|_________|_________2.1.12.3.уру: Огизбайшы

|_________|_________|_________|_________2.1.12.4.уру: Байбише

|_________|_________|_________|_________2.1.12.5.уру: Тилеу кусшы

|_________|_________2.2.уру: Кыпшак (тамгасы: I (алип ямаса биринши), ураны: Токсаба)

|_________|_________|_________2.2.1.уру: Канлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.1.тире: Катканлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.2.тире: Ыргаклы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.2.тире: Ашамайлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.4.тире: Тараклы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.5.тире: Жууансан

|_________|_________|_________|_________2.2.1.6.тире: Шомишалы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.7.тире: Кашулар

|_________|_________|_________|_________2.2.1.8.тире: Орманшы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.9.тире: Акылкожа

|_________|_________|_________|_________2.2.1.10.тире: Тазаканлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.11.тире: Алтыортак

|_________|_________|_________2.2.2.уру(Алты ата): Санмурын

|_________|_________|_________|_________2.2.2.1.тире: Канши

|_________|_________|_________|_________2.2.2.2.тире: Тубай

|_________|_________|_________|_________2.2.2.2.тире: Ешкили

|_________|_________|_________|_________2.2.2.4.тире: Жалпак шек

|_________|_________|_________|_________2.2.2.5.тире: Толебидин ауылы

|_________|_________|_________|_________2.2.2.6.тире: Таскалалы

|_________|_________|_________2.2.3.уру(Алты ата): Естек

|_________|_________|_________|_________2.2.3.1.тире: Манканай

|_________|_________|_________|_________2.2.3.2.тире: Кайыпназар

|_________|_________|_________|_________2.2.3.2.тире: Каратеренши

|_________|_________|_________|_________2.2.4.4.тире: Калмурат ауыл

|_________|_________|_________2.2.4.уру(Алты ата): Канжыгалы

|_________|_________|_________2.2.5.уру(Алты ата): Шунак

|_________|_________|_________2.2.6.уру(Алты ата): Басар

|_________|_________|_________2.2.7.уру(Алты ата): Тобыс

|_________|_________|_________2.2.8.уру(Жети коше): Ябы (Жабы)

|_________|_________|_________2.2.9.уру(Жети коше): Арык

|_________|_________|_________2.2.10.уру(Жети коше): Жагалтай

|_________|_________|_________|_________2.2.10.1.уру: Шанышпай

|_________|_________|_________|_________2.2.10.2.уру: Самбет

|_________|_________|_________2.2.11.уру(Жети коше): Баганалы

|_________|_________|_________2.2.12.уру(Жети коше): Майлыбалта

|_________|_________|_________|_________2.2.12.1.уру: Копсокыр

|_________|_________|_________|_________2.2.12.2.уру: Сумбил

|_________|_________|_________2.2.13.уру(Жети коше): Жадик

|_________|_________|_________2.2.14.уру(Жети коше): Салтыр

|_________|_________|_________|_________2.2.14.1.уру: Байбише

|_________|_________|_________|_________2.2.14.2.уру: Сарт

|_________|_________|_________|_________2.2.14.1.уру: Оразымбет

|_________|_________|_________|_________2.2.14.2.уру: Шуылган

|_________|_________2.3.уру: Кенегес (тамгасы: Х (атанак), ураны: Шаулы-Шаукай)

|_________|_________|_________2.3.1.уру: Араншы

|_________|_________|_________|_________2.3.1.1.тире: Аннакул

|_________|_________|_________|_________2.3.1.2.тире: Абас

|_________|_________|_________|_________2.3.1.2.тире: Сейтимбет

|_________|_________|_________|_________2.3.1.4.тире: Суйин

|_________|_________|_________|_________2.3.1.5.тире: Кулман

|_________|_________|_________|_________2.3.1.6.тире: Жуас

|_________|_________|_________|_________2.3.1.7.тире: Даулеткарга

|_________|_________|_________2.3.2.уру: Актогын

|_________|_________|_________|_________2.3.2.1.тире: Нанжемес

|_________|_________|_________|_________2.3.2.2.тире: Кошер

|_________|_________|_________2.3.3.уру: Омир

|_________|_________|_________|_________2.3.3.1.тире: Акпышак

|_________|_________|_________|_________2.3.3.2.тире: Усак

|_________|_________|_________|_________2.3.3.2.тире: Жел

|_________|_________|_________|_________2.3.3.4.тире: Мынжыр

|_________|_________|_________|_________2.3.3.5.тире: Отемис

|_________|_________|_________2.3.4.уру: Тараклы

|_________|_________|_________2.3.5.уру: Добал

|_________|_________|_________|_________2.3.5.1.тире: Жетикараказакы

|_________|_________|_________2.3.6.уру: Оймауыт

|_________|_________|_________|_________2.3.6.1.тире: Кара

|_________|_________|_________|_________2.3.6.2.тире: Сары

|_________|_________|_________|_________|_________2.3.6.2.1.коше: Жийдели

|_________|_________|_________2.3.7.уру: Домбазак

|_________|_________|_________2.3.8.уру:Нокис

|_________|_________|_________|_________2.3.8.1.тире: Жаманжак

|_________|_________|_________|_________2.3.8.2.тире: Бозак

|_________|_________|_________|_________2.3.8.2.тире: Алтынпышак

|_________|_________|_________|_________2.3.8.4.тире: Гобдир

|_________|_________2.4.уру: Мангыт (тамгасы: f (кылыш), ураны: Шаулы-Шаукай)

|_________|_________|_________2.4.1. Каратй топары

|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.уру: Карамангыт

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.1.тире: Ушбас

|_________|_________|_________|_________2.4.1.2.уру: Карасыйрак

|_________|_________|_________|_________2.4.1.3.уру:Акмангыт

|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.уру: Мамыкшы

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.1.уру: Жетикурт

|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.уру: Косар

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.1.уру: Губидин

|_________|_________|_________|_________2.4.1.6.уру: Кылкалы

|_________|_________|_________2.4.2. Сарытай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.2.1.уру: Аршын;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.2.уру: Жанлык;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.3.уру:Токмангыт;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.4.уру:Арсары;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.5.уру:Тазжанлык;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.6.уру:Шуйт;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.7.уру:Жаманша;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.8.уру:Есебий;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.9.уру:Тамгалы;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.10.уру:Токмойын;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.11.уру:Темиркожа;

|_________|_________|_________2.4.3. Бозтай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.3.1.уру: Бозтай;

|_________|_________|_________2.4.4.Жетимтай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.4.1.уру: Ешбуга;

Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Kamal said:

Второе Шежере образовалось в середине 19 века, когда каракалпаки уже установились как народ в Хивинском ханстве. Автором данного Шежере является великий каракалпакский поэт 19 века Бердах (Бердимурат Гаргабай улы 1828-1901 гг), составивший свое детище в поэтической форме (поэма "Шежире" (родословная). Если сравнить с основным Шежере 16 века, то Шежере 19 века это миниатюра 16 века. Все племена сохранены, но претерпели большое сокращение в силу ряда обстоятельств.

Миллет:Каракалпак

|_________1.арыс: Конграт (Тамгасы: П (какпа, босага): ураны: Жайылхан)

|_________|_________1.1.болим: Шуллук

|_________|_________|_________1.1.1.улкен уру: Кият (Тамгасы: Ш (тарак): ураны: Арухан)

|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.уру: Ушьтамгалы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.1.тире: Сумурын

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.2.тире: Ушьтамгалы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.3.тире: Арыккият

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.4.тире: Тартулы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.5.тире: Катаган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.1.6.тире: Канжигалы

|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.уру: Тараклы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.1.тире: Тогызак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.2.тире: Абас

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.3.тире: Жалтыршы

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.4.тире: Акункараган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.5.тире: Такай

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.2.6.тире: Каржаубарас

|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.уру: Балгалы Кият

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.1.тире: Беспшак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.2.тире: Етекши

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.3.тире: Сангмурын

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.1.3.4.тире: Кожакараган

|_________|_________|_________1.1.2.улкен уру: Ашамайлы (Тамгасы: XY)

|_________|_________|_________|_________1.1.2.1.уру: Саки

|_________|_________|_________|_________1.1.2.2.уру: Карахожа

|_________|_________|_________|_________1.1.2.3.уру: Жалангаяк

|_________|_________|_________|_________1.1.2.4.уру: Айыллы

|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.уру: Кабасан

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.1.тире: Акназар

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.2.тире: Жансары

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.3.тире: Отемис

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.4.тире: Есен

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.5.5.тире: Тампыш

|_________|_________|_________|_________1.1.2.6.уру: Туркменкара

|_________|_________|_________|_________1.1.2.7.уру: Жапар

|_________|_________|_________|_________1.1.2.8.уру: Сары

|_________|_________|_________|_________1.1.2.9.уру: Абыз

|_________|_________|_________|_________1.1.2.10.уру: Акай

|_________|_________|_________|_________1.1.2.11.уру: Пангкара

|_________|_________|_________|_________1.1.2.12.уру: Ушьбас

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.2.12.1.коше: Жаман

|_________|_________|_________|_________1.1.2.13.уру: Курама

|_________|_________|_________1.1.3.улкен уру: Колдаулы

|_________|_________|_________|_________1.1.3.1.уру: Бескемпир

|_________|_________|_________|_________1.1.3.2.уру: Майшышалы

|_________|_________|_________|_________1.1.3.3.уру: Калкаман

|_________|_________|_________|_________1.1.3.4.уру: Гайыпкараган

|_________|_________|_________|_________1.1.3.5.уру: Сарытон

|_________|_________|_________|_________1.1.3.6.уру: Кулкикожак

|_________|_________|_________|_________1.1.3.7.уру: Жаримбет

|_________|_________|_________|_________1.1.3.8.уру: Жаманконграт

|_________|_________|_________|_________1.1.3.9.уру: Жука

|_________|_________|_________|_________1.1.3.10.уру: Кзылаяк

|_________|_________|_________|_________1.1.3.11.уру: Карасирак

|_________|_________|_________|_________1.1.3.12.уру: Желкараган

|_________|_________|_________|_________1.1.3.13.уру: Улкенборик

|_________|_________|_________|_________1.1.3.14.уру: Шулжуит

|_________|_________|_________|_________1.1.3.15.уру: Калмак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.3.15.1.тире: Адил

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.3.15.2.тире: Ереке

|_________|_________|_________|_________1.1.3.16.уру: Жалманаул

|_________|_________|_________1.1.4.улкен уру: Костамгалы (Тамгасы: II)

|_________|_________|_________|_________1.1.4.1.уру: Жанкелди

|_________|_________|_________|_________1.1.4.2.уру: Ширжеген

|_________|_________|_________|_________1.1.4.3.уру: Агабегли

|_________|_________|_________|_________1.1.4.4.уру: Карынжуан

|_________|_________|_________|_________1.1.4.5.уру: Костамгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.4.6.уру: Каракурсак

|_________|_________|_________|_________1.1.4.7.уру: Казакы

|_________|_________|_________1.1.5.улкен уру: Балгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.1.уру: Акбалгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.2.уру: Нурбалгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.3.уру: Туркмен

|_________|_________|_________|_________1.1.5.4.уру: Жаманаул

|_________|_________|_________|_________1.1.5.5.уру: Жомишли

|_________|_________|_________|_________1.1.5.6.уру: Токумбет

|_________|_________|_________|_________1.1.5.7.уру: Тазбалгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.8.уру: Костамгалы балгалы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.9.уру: Караталшы

|_________|_________|_________|_________1.1.5.10.уру: Асан

|_________|_________|_________|_________1.1.5.11.уру: Арзы

|_________|_________|_________1.1.6.улкен уру: Кандекли

|_________|_________|_________|_________1.1.6.1.уру: Курама

|_________|_________|_________|_________1.1.6.2.уру: Кийкши

|_________|_________|_________|_________1.1.6.3.уру: Токполат

|_________|_________|_________|_________1.1.6.4.уру: Кырксадак

|_________|_________|_________1.1.7.улкен уру: Карамойын (тамгасы: Т)

|_________|_________|_________|_________1.1.7.1.уру: Аннахожа

|_________|_________|_________|_________1.1.7.2.уру: Сабалак

|_________|_________|_________|_________1.1.7.3.уру: Котелек

|_________|_________|_________|_________1.1.7.4.уру: Карлымарал

|_________|_________|_________|_________1.1.7.5.уру: Булкилдек

|_________|_________|_________1.1.8.улкен уру: Муйтен (Тамгасы: (уш тисли шанышкы); ураны: Акшолпан)

|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.уру: Самат

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.1.коше: Байбише

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.2.коше: Токалкараган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.3.коше: Баймурат

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.4.коше: Жолан

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.1.5.коше: Бекау

|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.уру: Тели

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.1.коше: Тлеуберди

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.2.коше: Аллаберди

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.3.коше: Тангирберди

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.4.коше: Мантыккараган

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.2.5.коше: Моллакараган

|_________|_________|_________|_________1.1.8.3.уру: Абыз

|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.уру: Кенгтанау

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.1.тире: Барын

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.2.тире: Итак

|_________|_________|_________|_________|_________1.1.8.4.3.тире: Жекенсал

|_________|_________1.2.болим: Жаунгыр

|_________|_________|_________1.2.1.уру: Теристамгалы

|_________|_________|_________|_________1.2.1.1.коше: Шомак

|_________|_________|_________|_________1.2.1.2.коше: Хангелди

|_________|_________|_________|_________1.2.1.3.коше: Байкараган

|_________|_________|_________|_________1.2.1.4.коше: Елшибай

|_________|_________|_________|_________1.2.1.5.коше: Курбан

|_________|_________|_________|_________1.2.1.6.коше: Тогай

|_________|_________|_________1.2.2.уру: Баканлы шеужейли

|_________|_________|_________1.2.3.уру: Тиекли

|_________|_________|_________|_________1.2.3.1.коше: Жумагул

|_________|_________|_________|_________1.2.3.2.коше: Айдарбек

|_________|_________|_________|_________1.2.3.3.коше: Канжар

|_________|_________|_________|_________1.2.3.4.коше: Сарыкемпир

|_________|_________|_________1.2.4.уру: Ыргаклы

|_________|_________|_________|_________1.2.4.1.коше: Атанай

|_________|_________|_________|_________1.2.4.2.коше: Ешкили

|_________|_________|_________|_________1.2.4.3.коше: Байбула

|_________|_________|_________|_________1.2.4.4.коше: Сарытон

|_________|_________|_________1.2.5.уру: Баймаклы

|_________|_________|_________|_________1.2.5.1.коше: Саспак

|_________|_________|_________|_________1.2.5.2.коше: Уйес

|_________|_________|_________|_________1.2.5.3.коше: Танмайыл

|_________|_________|_________|_________1.2.5.4.коше: Жаканай

|_________|_________|_________|_________1.2.5.5.коше: Найман

|_________|_________|_________|_________1.2.5.6.коше: Айыс

|_________|_________|_________1.2.6.уру: Казаяклы

|_________|_________|_________|_________1.2.6.1.коше: Анетай

|_________|_________|_________|_________1.2.6.2.коше: Жаримбет

|_________|_________|_________|_________1.2.6.3.коше: Жунли

|_________|_________|_________|_________1.2.6.4.коше: Садак

|_________|_________|_________1.2.7.уру: Уйгыр

|_________|_________|_________|_________1.2.7.1.тире: Шиши

|_________|_________|_________|_________1.2.7.2.тире: Туманай

|_________|_________|_________|_________1.2.7.3.тире: Маулик

|_________|_________|_________|_________1.2.7.4.тире: Байрам

|_________|_________|_________|_________1.2.7.5.тире: Сабалак

|_________|_________|_________|_________1.2.7.6.тире: Сыргалы

|_________2.арыс: Онторт уру

|_________|_________2.1.уру: Кытай (тамгасы: Q (ожау), ураны: Уллы тау)

|_________|_________|_________2.1.1.уру (Танке болим): Бессары

|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.тире: Жанли

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.1.коше: Суйиндик

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.2.коше: Есергеб

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.3.коше: Талтай

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.1.4.коше: Алимбай

|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.тире: Койлы

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.1.коше: Аманкул

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.2.коше: Жарсай

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.3.коше: Сергизек

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.4.коше: курбанкул

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.1.2.5.коше: Генжекул

|_________|_________|_________2.1.2.уру (Танке болим): Бексиык

|_________|_________|_________|_________2.1.2.1.уру: Зергер

|_________|_________|_________|_________2.1.2.2.уру: Масай

|_________|_________|_________|_________2.1.2.3.уру: Шгыршы

|_________|_________|_________|_________2.1.2.4.уру: Бекреши

|_________|_________|_________2.1.3.уру (Танке болим): Казаяклы

|_________|_________|_________|_________2.1.3.1.уру: Калсен

|_________|_________|_________|_________2.1.3.2.уру: Куйик

|_________|_________|_________|_________2.1.3.3.уру: Мырзай

|_________|_________|_________|_________2.1.3.4.уру: Кылмойын

|_________|_________|_________|_________2.1.3.5.уру: Байкараган

|_________|_________|_________|_________2.1.3.6.уру: Баксыкараган

|_________|_________|_________2.1.4.уру (Танке болим): Кайшылы

|_________|_________|_________|_________2.1.4.1.уру: Акымбет

|_________|_________|_________|_________2.1.4.2.уру: Жууансан

|_________|_________|_________|_________2.1.4.3.уру: Котерекожа

|_________|_________|_________|_________2.1.4.4.уру: Танамырза

|_________|_________|_________|_________2.1.4.5.уру: Бакы

|_________|_________|_________|_________2.1.4.6.уру: Торе

|_________|_________|_________|_________2.1.4.7.уру: Корпе

|_________|_________|_________|_________2.1.4.8.уру: Етбак

|_________|_________|_________|_________2.1.4.9.уру: Гыжак

|_________|_________|_________2.1.5.уру (Танке болим): Анна

|_________|_________|_________2.1.6.уру (Танке болим): Куйын

|_________|_________|_________2.1.7.уру (Танке болим): Айтеке

|_________|_________|_________|_________2.1.7.1.уру: Жадик

|_________|_________|_________|_________2.1.7.2.уру: Ырсымбек

|_________|_________|_________|_________2.1.7.3.уру: Оразымбет

|_________|_________|_________|_________2.1.7.4.уру: Таниркул

|_________|_________|_________|_________2.1.7.5.уру: Бектау

|_________|_________|_________|_________2.1.7.6.уру: Бектес

|_________|_________|_________|_________2.1.7.7.уру: Бесли

|_________|_________|_________|_________2.1.7.8.уру: Умбетай

|_________|_________|_________2.1.8.уру (Танке болим): Шеруши

|_________|_________|_________2.1.9.уру (Танке болим): Манжули

|_________|_________|_________|_________2.1.9.1.уру: Еки шыйык

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.9.1.1.тире: Карашыйык

|_________|_________|_________|_________|_________2.1.9.1.2.тире: Акшыйык

|_________|_________|_________|_________2.1.9.2.уру: Караманжули

|_________|_________|_________2.1.10.уру (Танке болим): Боклыктай

|_________|_________|_________2.1.11.уру: Кырк

|_________|_________|_________|_________2.1.11.1.уру: Кылышлы

|_________|_________|_________|_________2.1.11.2.уру: Бауыркараган

|_________|_________|_________|_________2.1.11.3.уру: Казакы

|_________|_________|_________2.1.12.уру: Аралбай

|_________|_________|_________|_________2.1.12.1.уру: Аккала

|_________|_________|_________|_________2.1.12.2.уру: Калмурат

|_________|_________|_________|_________2.1.12.3.уру: Огизбайшы

|_________|_________|_________|_________2.1.12.4.уру: Байбише

|_________|_________|_________|_________2.1.12.5.уру: Тилеу кусшы

|_________|_________2.2.уру: Кыпшак (тамгасы: I (алип ямаса биринши), ураны: Токсаба)

|_________|_________|_________2.2.1.уру: Канлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.1.тире: Катканлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.2.тире: Ыргаклы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.2.тире: Ашамайлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.4.тире: Тараклы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.5.тире: Жууансан

|_________|_________|_________|_________2.2.1.6.тире: Шомишалы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.7.тире: Кашулар

|_________|_________|_________|_________2.2.1.8.тире: Орманшы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.9.тире: Акылкожа

|_________|_________|_________|_________2.2.1.10.тире: Тазаканлы

|_________|_________|_________|_________2.2.1.11.тире: Алтыортак

|_________|_________|_________2.2.2.уру(Алты ата): Санмурын

|_________|_________|_________|_________2.2.2.1.тире: Канши

|_________|_________|_________|_________2.2.2.2.тире: Тубай

|_________|_________|_________|_________2.2.2.2.тире: Ешкили

|_________|_________|_________|_________2.2.2.4.тире: Жалпак шек

|_________|_________|_________|_________2.2.2.5.тире: Толебидин ауылы

|_________|_________|_________|_________2.2.2.6.тире: Таскалалы

|_________|_________|_________2.2.3.уру(Алты ата): Естек

|_________|_________|_________|_________2.2.3.1.тире: Манканай

|_________|_________|_________|_________2.2.3.2.тире: Кайыпназар

|_________|_________|_________|_________2.2.3.2.тире: Каратеренши

|_________|_________|_________|_________2.2.4.4.тире: Калмурат ауыл

|_________|_________|_________2.2.4.уру(Алты ата): Канжыгалы

|_________|_________|_________2.2.5.уру(Алты ата): Шунак

|_________|_________|_________2.2.6.уру(Алты ата): Басар

|_________|_________|_________2.2.7.уру(Алты ата): Тобыс

|_________|_________|_________2.2.8.уру(Жети коше): Ябы (Жабы)

|_________|_________|_________2.2.9.уру(Жети коше): Арык

|_________|_________|_________2.2.10.уру(Жети коше): Жагалтай

|_________|_________|_________|_________2.2.10.1.уру: Шанышпай

|_________|_________|_________|_________2.2.10.2.уру: Самбет

|_________|_________|_________2.2.11.уру(Жети коше): Баганалы

|_________|_________|_________2.2.12.уру(Жети коше): Майлыбалта

|_________|_________|_________|_________2.2.12.1.уру: Копсокыр

|_________|_________|_________|_________2.2.12.2.уру: Сумбил

|_________|_________|_________2.2.13.уру(Жети коше): Жадик

|_________|_________|_________2.2.14.уру(Жети коше): Салтыр

|_________|_________|_________|_________2.2.14.1.уру: Байбише

|_________|_________|_________|_________2.2.14.2.уру: Сарт

|_________|_________|_________|_________2.2.14.1.уру: Оразымбет

|_________|_________|_________|_________2.2.14.2.уру: Шуылган

|_________|_________2.3.уру: Кенегес (тамгасы: Х (атанак), ураны: Шаулы-Шаукай)

|_________|_________|_________2.3.1.уру: Араншы

|_________|_________|_________|_________2.3.1.1.тире: Аннакул

|_________|_________|_________|_________2.3.1.2.тире: Абас

|_________|_________|_________|_________2.3.1.2.тире: Сейтимбет

|_________|_________|_________|_________2.3.1.4.тире: Суйин

|_________|_________|_________|_________2.3.1.5.тире: Кулман

|_________|_________|_________|_________2.3.1.6.тире: Жуас

|_________|_________|_________|_________2.3.1.7.тире: Даулеткарга

|_________|_________|_________2.3.2.уру: Актогын

|_________|_________|_________|_________2.3.2.1.тире: Нанжемес

|_________|_________|_________|_________2.3.2.2.тире: Кошер

|_________|_________|_________2.3.3.уру: Омир

|_________|_________|_________|_________2.3.3.1.тире: Акпышак

|_________|_________|_________|_________2.3.3.2.тире: Усак

|_________|_________|_________|_________2.3.3.2.тире: Жел

|_________|_________|_________|_________2.3.3.4.тире: Мынжыр

|_________|_________|_________|_________2.3.3.5.тире: Отемис

|_________|_________|_________2.3.4.уру: Тараклы

|_________|_________|_________2.3.5.уру: Добал

|_________|_________|_________|_________2.3.5.1.тире: Жетикараказакы

|_________|_________|_________2.3.6.уру: Оймауыт

|_________|_________|_________|_________2.3.6.1.тире: Кара

|_________|_________|_________|_________2.3.6.2.тире: Сары

|_________|_________|_________|_________|_________2.3.6.2.1.коше: Жийдели

|_________|_________|_________2.3.7.уру: Домбазак

|_________|_________|_________2.3.8.уру:Нокис

|_________|_________|_________|_________2.3.8.1.тире: Жаманжак

|_________|_________|_________|_________2.3.8.2.тире: Бозак

|_________|_________|_________|_________2.3.8.2.тире: Алтынпышак

|_________|_________|_________|_________2.3.8.4.тире: Гобдир

|_________|_________2.4.уру: Мангыт (тамгасы: f (кылыш), ураны: Шаулы-Шаукай)

|_________|_________|_________2.4.1. Каратй топары

|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.уру: Карамангыт

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.1.тире: Ушбас

|_________|_________|_________|_________2.4.1.2.уру: Карасыйрак

|_________|_________|_________|_________2.4.1.3.уру:Акмангыт

|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.уру: Мамыкшы

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.1.уру: Жетикурт

|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.уру: Косар

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.1.уру: Губидин

|_________|_________|_________|_________2.4.1.6.уру: Кылкалы

|_________|_________|_________2.4.2. Сарытай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.2.1.уру: Аршын;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.2.уру: Жанлык;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.3.уру:Токмангыт;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.4.уру:Арсары;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.5.уру:Тазжанлык;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.6.уру:Шуйт;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.7.уру:Жаманша;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.8.уру:Есебий;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.9.уру:Тамгалы;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.10.уру:Токмойын;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.11.уру:Темиркожа;

|_________|_________|_________2.4.3. Бозтай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.3.1.уру: Бозтай;

|_________|_________|_________2.4.4.Жетимтай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.4.1.уру: Ешбуга;

 

Кияты среди казахов -осколки каракалпаков?

Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Koshoj said:

Вопрос: вы утверждаете что это родословная 16 века. В каких источниках 16 века эта родословная приведена?

В фольклоре. Я думал, что фольклор никакого отношения к истории не имеет, но оказывается имеет. Все каракалпаки, которые все еще сохраняются в других областях Узбекистана, пользуются именно этим Шежере. Шежере 19 века для них не знакомо, ибо они не подпадали в состав Хивы и о хивинской судьбе своих сородичей ничего не знают. Также, в письмах правителя Верхних каракалпаков Кучук Ходжи 1758 года (после ликвидации Джунгарского ханства) упоминаются Шесть городов, возможно речь шла о Шести Арысах, фактически не существовавших будучи под джунгарами, но использовавшееся по-прежнему. Вы просто сравните это Шежере с Шежере 19 века, которое имеет уже письменное сообщение. Расхождении там немного, лишь от Шести Арысов сокращено до Двух. 

Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Dambjaa said:

Кияты среди казахов -осколки каракалпаков?

Только без провокации. Я открыл эту тему для изучения, смотрите, изучайте, а вопросы, пожалуйста, по-существу.  

Link to post
Share on other sites

А ссылки где это первое шежире было опубликовано впервые есть?

Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Kamal said:

Только без провокации. Я открыл эту тему для изучения, смотрите, изучайте, а вопросы, пожалуйста, по-существу.  

Это не провокация.Обычный вопрос.

Почему у вас нокис и кенегес отдельно стоят?

Ваши нокисы имеют ли отношения к ногайцам?

Link to post
Share on other sites
12 hours ago, asan-kaygy said:

А ссылки где это первое шежире было опубликовано впервые есть?

Про Шесть Арысов я слышу еще ребенком. Первую публикацию скорее всего можно найти в каракалпакских сайтах, но я не искал. Данное Шежере загрузил Хакан, который проживает в Каракалпакстане, Бог даст, у него и узнаем.

  • Одобряю 1
Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dambjaa said:

1. Это не провокация.Обычный вопрос.

2. Почему у вас нокис и кенегес отдельно стоят?

3. Ваши нокисы имеют ли отношения к ногайцам?

1. Я в том плане, что сугубо болезненные ребята, тему превратят в балаган. А открыл отдельную тему, чтоб легче было находить.

2. Вот это по ходу и будем выяснять.

3. Это очевидно, что взаимосвязаны.

Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Kamal said:

1. Я в том плане, что сугубо болезненные ребята, тему превратят в балаган. А открыл отдельную тему, чтоб легче было находить.

2. Вот это по ходу и будем выяснять.

3. Это очевидно, что взаимосвязаны.

ногай ед.ч.нокис или  ногас мн.ч в монгольском.

ногай на самом деле означает волка.

Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dambjaa said:

Есть и другая этимология "Девять человек" в переводе из фарси. В древности на этих территориях проживали иранские кочевые племена, так что и Хорезм был основан иранцами. По каракалпакским преданиям, хорезмский правитель изгнал в пустыню 9 своих наложниц, которые изменили ему. А город Нукус стоит как-раз на пустыне по правому берегу Амударьи, когда основная территория проживания каракалпаков проходит по зеленой зоне - оазису. 

Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Dambjaa said:

ногай ед.ч.нокис или  ногас мн.ч в монгольском.

ногай на самом деле означает волка.

Но, пока непонятно, Ногай и Нукус переплетаются между собой или нет?

Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Kamal said:

Но, пока непонятно, Ногай и Нукус переплетаются между собой или нет?

Не знаю связь между вашими нокисами и ногайцами.

Но нокис и ногай один термин  .

Нокис в монгольском множественном как сулдус,барлас,чинос.....

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dambjaa said:

Не знаю связь между вашими нокисами и ногайцами.

Но нокис и ногай один термин  .

Нокис в монгольском множественном как сулдус,барлас,чинос.....

Нукусы нынче есть как у ногайцев, так и каракалпаков. У нас они в кенегесах, у ногайцев отдельный род.

Если Нукус и Ногай одно и то же, то непонятно, при политониме ногайцы, сохранились еще и нукусы как отдельный род. Возможно ли такое?

Link to post
Share on other sites
11 часов назад, Kamal сказал:

Про Шесть Арысов я слышу еще ребенком. Первую публикацию скорее всего можно найти в каракалпакских сайтах, но я не искал. Данное Шежере загрузил Хакан, который проживает в Каракалпакстане, Бог даст, у него и узнаем.

ок. подождем его ответа

Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Kamal сказал:

Нукусы нынче есть как у ногайцев, так и каракалпаков. У нас они в кенегесах, у ногайцев отдельный род.

Если Нукус и Ногай одно и то же, то непонятно, при политониме ногайцы, сохранились еще и нукусы как отдельный род. Возможно ли такое?

Кажется у Имамкули были нукузы. Может и не он, но недавно читал про одного узбекского хана (Бухарский), который, кажется, отправил этого нукуза то ли послом куда то ли еще что то

Link to post
Share on other sites
On 7/3/2020 at 12:44 PM, кылышбай said:

Кажется у Имамкули были нукузы. Может и не он, но недавно читал про одного узбекского хана (Бухарский), который, кажется, отправил этого нукуза то ли послом куда то ли еще что то

У меня у самого есть большая охота разузнать обо всем. Тут скорее всего побольше каракалпаков с разных племен нужно подключить. А пока, мои скромные сведения о Нукусах сводятся к тому, что у них ближневосточный кластер j1, который мне подсказывает, что вторая этимология о "Девяти мужчинах" более реально.  

Link to post
Share on other sites
On 7/3/2020 at 12:26 AM, Kamal said:

Нукусы нынче есть как у ногайцев, так и каракалпаков. У нас они в кенегесах, у ногайцев отдельный род.

Если Нукус и Ногай одно и то же, то непонятно, при политониме ногайцы, сохранились еще и нукусы как отдельный род. Возможно ли такое?

Да. У вас и у нас только сохранились нукусы. Говорят,что они тоже среди казахских найманов..Ногай это имя полководца ЗО.

https://mn.wikipedia.org/wiki/Ногай_ястан

Quote

Ногай (о.т. ногайчууд) — Орос улсын Ар Кавказ нутагт буй түрэг хэл-угсааны ард түмэн, 110 мянган хүнтэй ястан. Даг орон, Ставрополийн хязгаар, Астрахань мужид голдуу байх ба кыпчак бүлгийн ногай хэлтэй.

1300 онд Ногай хан гэж Зүчийн улсын их жанжин байсан бөгөөд 15-17-р зуунд Каспийн тэнгисийн хойд эрэгт Ногай улс гэж байсан ба түүнээс хойш ногайчууд Оросын харьяат болоод баруун урагш шилжин нутаглажээ.

«Ногай» гэсэн нэр кирил монголын «нохой» буюу худам монгол «нохаи» үгнээс хувиран тогтжээ.

 

Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Dambjaa said:

Да. У вас и у нас только сохранились нукусы. Говорят,что они тоже среди казахских найманов..Ногай это имя полководца ЗО.

https://mn.wikipedia.org/wiki/Ногай_ястан

Что-то Нукусы расширяются, и это для меня очень отрадно, ибо по паспорту я рожден в Нукусе. А в каких подродах найманов они есть? Так, Ногай имеет ли отношение к Нукусам?

Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Kamal said:

Что-то Нукусы расширяются, и это для меня очень отрадно, ибо по паспорту я рожден в Нукусе. А в каких подродах найманов они есть? Так, Ногай имеет ли отношение к Нукусам?

 казахов-найманов есть род ногас..Так говорят.

Думаю,что нукусы не имеют отношения к ногайцам.У обейх  только одно название " собака".

:D

Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Dambjaa said:

 казахов-найманов есть род ногас..Так говорят.

Думаю,что нукусы не имеют отношения к ногайцам.У обейх  только одно название " собака".

:D

А эпос "Ер Шора"? Хотя у казахов и ногайцев поэма называется "Шора батыр", кстати у татар вроде также "Шора батыр" . Я хочу сказать, что имя этого батыра знакомо и каракалпакам тоже - "Ер Шора". А если Нукусы не имеют отношения к Ногайцам, как Вы говорите, то как они находятся и у ногайцев, и у нас.  

Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kamal said:

А эпос "Ер Шора"? Хотя у казахов и ногайцев поэма называется "Шора батыр", кстати у татар вроде также "Шора батыр" . Я хочу сказать, что имя этого батыра знакомо и каракалпакам тоже - "Ер Шора". А если Нукусы не имеют отношения к Ногайцам, как Вы говорите, то как они находятся и у ногайцев, и у нас.  

У ногайцев есть нукусы?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...