Jump to contentTurkmen Aday

присутствие рода Адай в разных народах

Recommended Posts

7 часов назад, Zake сказал:

Подробнее можно насчет Алтына. 

А алшын Алау что тогда делает в шежире алшынов? 

Он сейчас напишет другую шежіре Алшынов, потому как мы потомки Алшына по незнанию и по наущению других написали свою гениологию. Человек не имеющий отношения к Алшынам, указывает потомкам Алшына, это мне напоминает один анекдот про Ходжа Насреддина.

  • Не согласен! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, SEM сказал:

https://www.elim.kz/aks/           ГЕНЕАЛОГИЯ И ХРОНОЛОГИЯ ПРАВИТЕЛЕЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (ПО МОНОГРАФИИ Ж. М. САБИТОВА ГЕНЕАЛОГИИ ДЖУЧИДОВ 

Вы меня простите конечно я ваше плямя "Тас" как вы написали даже в гугле не нашел. Когда писал вам на Казахском вы не отвечали, из чего следует что вы не Казах вообще. Назвали левый род или племя. Вопрос какое вы отношение имеете к Алшынам???

Share this post


Link to post
Share on other sites
05.10.2019 в 19:44, Turkmen Aday сказал:

Мен Адайдын ішіндегі Туркмен Адаймын, оның ішінде Бегеймін, озің не елсін баурым?

Если бы Вы были Адайцем, то сразу поняли бы с кем общаетесь! В свою очередь хочу Вас предостеречь! Дело в том, что если Вы устроили заговор против Алшинов, преднамеренно не правильно практикуя генеалогию, то Вы вовлекаетесь в опасную авантюру! Дело в том, что кто много знает и вовлечен  в заговор против общества в пользу определенных слоев этого общества, то они рискуют преждевременно отправиться на тот свет, унося с собой это секрет! Мой вам, оставьте эту затею и напишите правду про генеалогию людей! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, SEM сказал:

Если бы Вы были Адайцем, то сразу поняли бы с кем общаетесь! В свою очередь хочу Вас предостеречь! Дело в том, что если Вы устроили заговор против Алшинов, преднамеренно не правильно практикуя генеалогию, то Вы вовлекаетесь в опасную авантюру! Дело в том, что кто много знает и вовлечен  в заговор против общества в пользу определенных слоев этого общества, то они рискуют преждевременно отправиться на тот свет, унося с собой это секрет и инициатором будет его руководитель! Мой вам, оставьте эту затею и напишите правду про генеалогию людей! 

 

И общество уже знает, что Алшинский кластер - это "старкластер", только не придает этому особое значения! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, SEM сказал:

Если бы Вы были Адайцем, то сразу поняли бы с кем общаетесь! В свою очередь хочу Вас предостеречь! Дело в том, что если Вы устроили заговор против Алшинов, преднамеренно не правильно практикуя генеалогию, то Вы вовлекаетесь в опасную авантюру! Дело в том, что кто много знает и вовлечен  в заговор против общества в пользу определенных слоев этого общества, то они рискуют преждевременно отправиться на тот свет, унося с собой это секрет! Мой вам, оставьте эту затею и напишите правду про генеалогию людей! 

 

Я вам еще раз повторяю я из рода Адай, потомок Ер Қосая. О каком заговоре вы говорите? Тұсінбей жатырмын, вы мне так и не ответили из какого вы рода, племени? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, SEM сказал:

И общество уже знает, что Алшинский кластер - это "старкластер", только не придает этому особое значения!

Вот гениалогия Алшына, если вы понимаете Казахский.

АЛШЫН

 

 

 

(Кіші жүз бірлестігі)

 

 

 

Алшын елі негізінен "Жетіру", "Кете" (Байсары), "Əлім",

"Шөмекей", "Он екі ата Байүлы" руларынан құралған. Енді осы

руларды таратып көрейік.

 

Бек Арыс -> Ордаш -> Мөңке би -> Сармырза -> Қоғам -> Алшын батыр -> Арғымақ, Алау батыр (шын аты Тұлпар).

Арғымақ ->Телеу мырза, Рамадан, Сəдір, Нəдір.

Алау батыр -> Қыдуар тентек, Қүдаһияр, Сəду (Жағалбайлы).

 

Алау батырға Қүдаһияр деген бір жігіт бала, "Қүддыс" шаһарынан келдім, пайғамбар (араб) əулетіненмін деп, келіп бала болыпты. Алау батыр бүл баланы "Таза түқымынан екен" деп бала етіп қамқорына алып, əйел алып беріп, отау тігіп бір шаңырақ етіп қойыпты. Сол Қүдаһиярдан Керейт туыпты. Алау батырға тағы бір бала, ат-есімі Сəду, "Тайм деген елден келдім" деп бала болыпты. Сəду жігіт болып өскен соң масаты шүлға-нып мəсі-етік киіп, мол қаракөл елтірілі жағасы бар мəуіті шапан киіп, ел аралап балгерлік жасап, адам емдеп, жаурыншы-балгер атанып, сал-сері жігіт болып жүріпті. Сөйтіп жүріп елден алған малын жинап байыған еді дейді. Осыған орай ол "Жағалы бай" атанып, кейін ел оны "Жағалбайлы" атап кетіпті. Алау батыр осы киімді ұлына да əйел алып беріп, бір шаңырақ етіп қойыпты. Сəду -> Шербұға -> Мелде би туған, ал оның ұрпақтары кейін Жағалбайлы руы атанған дейді. Алау батыр заманында Алшын батырға үқсаған асқан батыр болған Қырымның қырық батырының бірі еді дейді. Ол туралы кезінде "Алау батыр" деген қисса- дастан жазылыпты, бірақ авторы үмытылып кеткен белгісіз дейді. Ол көбіне жаугершілікте жүріп, кепке дейін перзент көрмей тарығып жүріп, үлкейген шағында бір үлды болып атын Қыдуар қойыпты. Қыдуар еркелікпен өсіп, өте тентек жігіт болыпты. Осыған орай ол "Қыдуар тентек" атанып кетіпті. Арғымақтың киімді үлдары (Рамадан, Сəдір, Нəдір) Арғымақ өлгеннен кейін Алау батырдың қамқорында тəрбиеленген еді. Бірақ Қыдуар тентек жігіт осы киімді балаларды тентектікпен сыйғызбай əулеттен қуып жіберіпті. Ал олар қашып көшіп барып Арғымақүлы Телеу мырзага паналап, қосылып отырыпты. Телеу адамгершілігі мол,қайырымды, мырза жігіт болып өскен еді. Ол жастай жетім қалып Алау батырдың қолында тəрбиеленген еді. Алау оған жігіт болған соң үйлендіріп, отау тігіп беріп, алдына көп мал салып, Рамадан деген жас жігітті Хазар қаласының базарынан малға сатып алып беріп Телеуге жалшы-қүл етіпті. Сəдір -> Тама, Табын. Нəдір -> Қердері туған. Сонымен Телеу, Рамадан, Тама, Табын, Кердері, Керейт, Жағалбайлы бірігіп, Қоныстас тату, Телеу мырзаның ықпалын-да болып, жеті рудан құралып отырыпты. Ал кейін осылардың ұрпағы өздерін біз "жетіру" тайпасынанбыз деп атап кетіпті. "Жетіру"

ру бірлестігі осылай қ9ралған еді. Шежіреші Мақсүт Неталиев "Он екі ата Байүлын" былай

таратыпты:Қыдуар тентек -> Алқожа, Асанқожа. Алқожа ->Кəдірқожа, Сəдірқожа. Кəдірқожа -> Қаракесек -> Байсары, Əлім, Шөмен. Сəдірқожа -> Беріш. Естай Беріпггі асырып алған дейді, ал Естай-дың өзінен ұрпақ болмаған көрінеді. Сəдірқожа ертерек өліп, үрпақ қалмаған дейтіні осы болса

керек. Асанқожа -> Ерқожа, Қыдырқожа (Бай), Елтай, Естай, Ата, Ерназар (Қалпақ). Қыдырқожа -> Жəнби бəйбішеден — Қыдырсиық, Бақтысиық, Сұлтансиық, жалғыз қызы — Қанбибі, Алтын тоқальшан —Қөздалас, Қасқүл, Жапалақ, Қазалы, Тотан деген күңінен —Ыбыраш -> Жаппас. Естай -> Беріш (Сəдірқожадан алған баласы). Сəдірқожа мен Қыдырқожадан тараған үрпақтар "Он екі ата Байүлы" атанған. Арысүлы Бектің (Бек Арыс) немересі Мөңке би кезінде өте текті, киелі, алдын болжайтын көреген би болған дейді. Қіші жүзде атағы шыққан Мөңке есімді үш кісі болып өткен. С оның бірі — Шекті Тілеуүлы Мөңке, ол Сырым батырмен түтас ғұмыр кешкен, осыдан шамамен 260 жыл бүрын гүмыр кешкен. Екіншісі — Он екі ата Байүлының Беріш тайпасынан шыққан Аманүлы Мөңке. Ал біз айтқалы отырған Мөңке би — Бек Арыстың немересі Алшынның атасы — осыдан шамамен 750 жыл (1250 жылдары шамасында) бүрын ғүмыр кешкен кісі еді. Ол қазіргі үрпақтан жоғары қарай санағанда 27 аталық буында түр. Бабамыз Мөңке би, көнекөз қариялардың айтқанына қарағанда, асқан əулие, көреген, алдын бірнеше жүздеген жылдар бүрын болжап білетін текті кісі болған. Оны бабамыз Мөңке бидің ел аузында қалған мына толғамдарынан байқауға болар еді: Кер заманның кезінде — Қөлдің суы бітіп, табаны қалар, Аттың жүйрігі кетш шабаны қалар, Жақсының атағы кетіп, азабы қалар, Əулиенің əруағы кетіп, мазары қалар, Адамның жақсысы кетіп жаманы қалар,

Сөздің маңызы кетіп, самалы қалар,

Сөйтіп, ақылы жоқ санасыздың заманы болар.

Кер заманның кезінде —

Құрамалы қорғанды үйің болады,

Айнымалы, төкпелі биің болады,

Халыққа бір тиын пайдасы жоқ,

Аи сайын бас қосқан жиын болады.

Ішіне шынтақ айналмайтын,

Ежірей деген үлың болады.

Ақыл айтсаң ауырып қалатын,

Бедірей деген қызың болады.

Алдыңнан кес-кестеп өтетін,

Кекірей деген келінің болады.

Табалдырықтан биік тау болмас,

Туысқаннан мықты жау болмас.

Кер заманның кезінде су тартылар,

Тана менен торпаққа жүк артылар,

Ар-үяттың бəрінен жүрдай болып,

Қарап түрған жігітке қыз артылар.

Ішкенің сары су болады,

Берсең итің де ішпейді,

Бірақ адам оған құмар болады.

Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады,

Ит пен мысықтай ырылдасқан

Еркек пен қатының болады...

Кер заманның кезінде —

Ертеңіне сенбейтін күнің болады,

Бетіңнен ала түсетін інің болады,

Алашұбар тілің болады,

Дүдəмалдау дінің болады.

Еркегің қазаншы болады,

Əйелің базаршы болады.

Жылқы жүлдыз болады,

Қой қүндыз болады.

Кебір жерге теңеледі,

Əйел ерге теңеледі.

Көл теңізге теңеледі,

Сиыр өгізге теңеледі.

Ақырзаман адамы —

Сағынып тамақ жемейді,

Ащыны ащы демейді.

Тапқаның олжа дейді,

"Алһам" білгенін молда дейді.

Бір-біріне қарыз бермейді,

Шақырмаса, көрші көршіге кірмейді.

Сарылып келіп тосады,

Құны жоқ қағазды судай шашады.

Ақыр заман халқының —

Шайдан басқа асы жоқ,

Жақыннан басқа қасы жоқ.

Лағынет қамыты мойнында,

Жұмыстан қолының босы жоқ.

Əрқашанда олардың

Көңілінің қошы жоқ.

Бар шаруасы түп-түгел,

Енді мүның иесі жоқ.

Заман ақыр боларда —

Жер тақыр болар,

Халқы пақыр болар.

Балалар жетім болар,

Əйелдер жесір болар,

"Ə" десе "мə" дейтін кесір болар.

Бас қосылған жерлерде,

Əйел жағы ден болар.

Жаман-жақсы айтса да,

Өзінікі жөн болар.

Орай салып бастарын,

Жалпылдатып шаштарын,

Тақымдары жалтылдап,

Емшектері салпылдап,

Үят жағы кем болар,

Сөйткен заман кез болса, Түзелуі қиын болар — деп айтып кетіпті. Өзінен кейінгі жастағы бір топ билер Мөңке биге сəлем беріп барып, жайланып болған соң: "Алые не, жақын не? Қымбат не, арзан не? Оңай не? Қиын не?" - деп сүрақ қойса керек. Сонда Мөңке би:

— Алыс — ақыл, жақын — ашу! Қымбат — сауап, арзан — күнə! Оңай — ақыл айту, қиын — орындау, - деп жауап берген екен дейді.

Осындай көреген дана адамның біздің — Алшын үрпақтарының бабасы екенін əркімдер біле бермейтініне қынжыласың?! Асылы, қазіргі егенмендік алған заманда Мөңке би бабамыздың айтқан сөздерш зерделі азаматтардың есте үстағаны дүрыс болатын шығар деп есептеймін

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, SEM сказал:

Если бы Вы были Адайцем, то сразу поняли бы с кем общаетесь! В свою очередь хочу Вас предостеречь! Дело в том, что если Вы устроили заговор против Алшинов, преднамеренно не правильно практикуя генеалогию, то Вы вовлекаетесь в опасную авантюру! Дело в том, что кто много знает и вовлечен  в заговор против общества в пользу определенных слоев этого общества, то они рискуют преждевременно отправиться на тот свет, унося с собой это секрет! Мой вам, оставьте эту затею и напишите правду про генеалогию людей! 

 

Я серьезно не понимаю вас. И о чем вы говорите? Какое отношение имеет к нам ЧХ? Если у нас найден старкластер обнародуйте пожалуйста, так как я к заговору как вы выражаетесь, не имею ни малейшего отношения.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, SEM сказал:

И общество уже знает, что Алшинский кластер - это "старкластер", только не придает этому особое значения!

Если у Алшынов стар кластер я обеими руками за. Обнародуйте пожалуйста, я только буду рад этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, SEM сказал:

И общество уже знает, что Алшинский кластер - это "старкластер", только не придает этому особое значения! 

Может быть вы Таз а не Тас, если вы Таз тогда вы нам Нағашы, так как женщина из рода Таз была матерью Адай аты. А про племя Тас я впервые слышу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
05.10.2019 в 13:23, Тастулек сказал:

Некоторые историки из России считают даже что, Чингизхан не является родным сыном своего отца Есугея! Вот поэтому может быть, что ДНК Борджигинов отличается от Чингизидов!

 

Во первых есть БОРДЖИГИНЫ и есть КИЯТ-БОРДЖИГИНЫ. 

Кто из историков? Где напечатано? 

Где сверяются эти ДНК? У кого из Чингизидов брали анализы?

У кого из Борджигинов?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, SEM сказал:

И общество уже знает, что Алшинский кластер - это "старкластер", только не придает этому особое значения! 

От тебя веет провокацией! Сам хоть понимаешь что пишешь? Мне кажется ты вообще не казах. кто ты ? обозначься . Если алшинский кластер это старкластер то покожи нам на что ты ссылаешься. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
05.10.2019 в 08:09, Тастулек сказал:

Просто Русские историки, а потом и современные полит-историки изменили многие имена тогдашних султанов и ханов, хотя имя Актау, который был одним из полководцев хана золотой орды Токтамыша при битве с Темирланом, сохранилась в некоторых статьях истории.

А зачем им это нужно? И что по этому поводу говорят НЕрусские и НЕсовременные историки (из НЕзаинтересованных в нужном результате)?

Ведь такую фальсификацию невозможно совершить "втихаря" от всего остального мира, если только это не история , написанная исключительно для внутреннего использования.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13.08.2019 в 11:54, Turkmen Aday сказал:

А если все подтвердится, что будет тогда? Чисто гипотетически?

Ув. Туркмен Адай, извините, что влезаю не в свою тему.

Прочитала здесь общение по теме индейцы Caddo Adai (ударение, каж. на последнем слоге). То, что индейцы - выходцы с Азии - уже даже не вопрос. Жаль, что из серьезной темы это стало в "очумелых" ручках и умах некоторых товарищей превращаться в пародию на историю.

В "Контакте" есть страничка на эту тему.https://vk.com/turk_birligi

Прочитала, и стало грустно. Индейцев просто "записали" в казахов. Причем, сами же казахи и пытаются возразить авторам статьи. видя нестыковки. Потому что понимают, что в таком виде кроме смеха "открытие"автора ничего не вызывает.

Я не хочу никого обидеть, действительно есть достаточно генетического материала. доказывающего родство с коренными азиатскими народами. Но нужно же понимать, что речь идет о временах. которые предшествовали рождению этих народов, как этнических общностей. Поэтому говорить можно только об общих пра- пра- пра-   и т.д. У кого то больше, у кого то меньше этого общего. Честно говоря. я думаю, тогда и языки были в своем -пра состоянии. Поэтому  сравнивать современные языки очень сложно. Хотя, есть статьи, посвященные сходству  лексики в ряде языков ам. индейцев и азиатских народов.  Утверждается также, что контакты были и в более позднее время, причем, не из Азии в Америку, а наоборот. Именно контакты, а не миграция.

У Вас обычно очень взвешенная позиция на форуме, и Вы осторожно высказываете свое мнение на сомнительные темы. Очень не хотелось бы, чтобы Вы оказались втянутыми в сомнительный спор и чтобы такой важный материал, как заселение Америки и происхождение индейцев, превратилось в очередную фольковую.

 

  • Одобряю 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, Карай сказал:

Ув. Туркмен Адай, извините, что влезаю не в свою тему.

Прочитала здесь общение по теме индейцы Caddo Adai (ударение, каж. на последнем слоге). То, что индейцы - выходцы с Азии - уже даже не вопрос. Жаль, что из серьезной темы это стало в "очумелых" ручках и умах некоторых товарищей превращаться в пародию на историю.

В "Контакте" есть страничка на эту тему.https://vk.com/turk_birligi

Прочитала, и стало грустно. Индейцев просто "записали" в казахов. Причем, сами же казахи и пытаются возразить авторам статьи. видя нестыковки. Потому что понимают, что в таком виде кроме смеха "открытие"автора ничего не вызывает.

Я не хочу никого обидеть, действительно есть достаточно генетического материала. доказывающего родство с коренными азиатскими народами. Но нужно же понимать, что речь идет о временах. которые предшествовали рождению этих народов, как этнических общностей. Поэтому говорить можно только об общих пра- пра- пра-   и т.д. У кого то больше, у кого то меньше этого общего. Честно говоря. я думаю, тогда и языки были в своем -пра состоянии. Поэтому  сравнивать современные языки очень сложно. Хотя, есть статьи, посвященные сходству  лексики в ряде языков ам. индейцев и азиатских народов.  Утверждается также, что контакты были и в более позднее время, причем, не из Азии в Америку, а наоборот. Именно контакты, а не миграция.

У Вас обычно очень взвешенная позиция на форуме, и Вы осторожно высказываете свое мнение на сомнительные темы. Очень не хотелось бы, чтобы Вы оказались втянутыми в сомнительный спор и чтобы такой важный материал, как заселение Америки и происхождение индейцев, превратилось в очередную фольковую.

 

Хотелось бы верить в то что наши предки имеют общие корни, в плане генетики. Название рода и таңба эдентичны. Я конечно понимаю что между нами 15-20 тысяч лет. Ну а вдруг это правда:rolleyes:. Хотя с каждым годом мне все меньше в это верится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Turkmen Aday сказал:

Caddo Adai

 

3 часа назад, Turkmen Aday сказал:

Название рода

Я не зря указала двойное название, т.к. по сути индейские Адаи - это индейцы каддо, говорящие на языке одноязычной группы. А слово Адаи происходит от слова из этого же языка - языка каддо - "hadai" - кустарник, непроходимые заросли... видимо, они жили в таких условиях. Но это индейцы Каддо. Адайский язык - язык из этой группы.

У многих индейских народностей есть свои сайты и форумы. Поищите, они с удовольствием с Вами пообщаются. Может, это Ваш род произошел от них:)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Turkmen Aday сказал:

Хотелось бы верить в то что наши предки имеют общие корни, в плане генетики. Название рода и таңба эдентичны. Я конечно понимаю что между нами 15-20 тысяч лет. Ну а вдруг это правда:rolleyes:. Хотя с каждым годом мне все меньше в это верится.

я читала про родство с алтайцами и бурятами, из самых очевидных. У Гумилева есть отсылка к языку дакота. где-то даже встречала, что была публикация на эту тему его авторства, правда, в журнале. Не могу вспомнить точно, что именно, но в этом же контексте общего, назывались табгачи (тоба) - каким боком они могут пересекаться врать не буду (может косы), не помню. Судя по тому, что миграция в Америку происходила несколькими этапами, мне кажется, могут быть задействованы разные народы Азии, возможно, те, которых уже нет. Да и внешность у индейцев довольно разная. Могу Вас немного порадовать... Если посмотрите Пау-Вау индейцев  (женщин), орнамент и головные уборы очень перекликаются с нашими казахо-монголо-кыргызо.... даже цветовая гамма + монголоидные лица - не сразу  и поймешь, кто они.

09ad2f805f9eb4c8b7b2d2ae950538a0--powwow

costumes2013.jpg

83ff2c099aa781b9b97d0cdb526b42f3--powwow

i?id=c716b72d45bfdef7d857d7076a42c698-l&

34a3f545a13e74053e5f36a7c5f4d3aa--powwow

ecb17f039903dcae6d18dc61c8c83e8e--americ

i?id=f80b603473e02dedb48e3b46147b5482&n=

b09abe2648ec3f0475ef8d0b7e2d0348--native

i?id=2abffe3f57e737d9e1f07609116d424d&n=

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Общался с южноамериканскими индейцами. На казахов/кыргызов и вероятно монголов они не похожи от слова совсем. Что интересно у многих мужчин лица похожи на женские. Иногда даже сразу непонятно кто есть ху.

Share this post


Link to post
Share on other sites

C2b1a2 (M48) común entre los kazajos (57-63%), tungús del norte, oirats, calmucos, en Mongolia, entre yukaguiros, nivjis, koriakos, itelmenos y menores frecuencias en otras etnias y poblaciones de Siberia y Asia central[18][21][22] Se encontró en los descendientes de Gengis Khan.

https://www.wikiwand.com/es/Haplogrupo_C_ADN-Y

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, SEM сказал:

C2b1a2 (M48) común entre los kazajos (57-63%), tungús del norte, oirats, calmucos, en Mongolia, entre yukaguiros, nivjis, koriakos, itelmenos y menores frecuencias en otras etnias y poblaciones de Siberia y Asia central[18][21][22] Se encontró en los descendientes de Gengis Khan

https://www.wikiwand.com/es/Haplogrupo_C_ADN-Y

Кое-кто снова будет отрицать, что Алшинский кластер не кластер Чингизхана?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, SEM сказал:

Кое-кто снова будет отрицать, что Алшинский кластер не кластер Чингизхана?

Во первых это не старкластер (C2b1a3 (F4002) а m48 во-вторых у каких потомков Чингизхана была обнаружена это гаплогруппа ? Хорошо! если это так сложно понять тогда попробуем с другой стороны объяснит на пальцах.  Пишешь что ты из рода Таз так вот кто по шежере у тебя родоначальник ? Во всех шежере Кадыркожа потом Кудияр тентек потом Алау батыр Алшынулы так вот для аналогии возьми Абулхайр хана шежере и посмотри разницу .

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, SEM сказал:

Кое-кто снова будет отрицать, что Алшинский кластер не кластер Чингизхана?

 М48 не старкластер и не кластер Чингиз-хана

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, elimkaz сказал:

Во первых это не старкластер (C2b1a3 (F4002) а m48 во-вторых у каких потомков Чингизхана была обнаружена это гаплогруппа ? Хорошо! если это так сложно понять тогда попробуем с другой стороны объяснит на пальцах.  Пишешь что ты из рода Таз так вот кто по шежере у тебя родоначальник ? Во всех шежере Кадыркожа потом Кудияр тентек потом Алау батыр Алшынулы так вот для аналогии возьми Абулхайр хана шежере и посмотри разницу .

Он не Таз, он какой-то Тас. Не понимающий Казахского языка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, Le_Raffine сказал:

Общался с южноамериканскими индейцами. На казахов/кыргызов и вероятно монголов они не похожи от слова совсем. Что интересно у многих мужчин лица похожи на женские. Иногда даже сразу непонятно кто есть ху.

похоже, у многих из них сейчас проблемы с обменом веществ - от диабета до ожирения. Сказывается переход на фаст фуд и прочую дрянь, плюс пьянство, а вообще, некоторые резервации производят ужасающее впечатление. У разных племен, конечно, все по-разному. Но есть видео, выложенное самими индейцами. Это не бедность - это убогая жизнь. Пишу это, как поклонник с детства товарищей индейцев. У тех же южно-американских индейцев - пусть живут не богато - но жизнь достойная, не унизительная. Традиции, язык, пища - они гордятся своим прошлым и сохраняют его для будущего.

  • Одобряю 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
08.10.2019 в 00:24, Le_Raffine сказал:

Общался с южноамериканскими индейцами. На казахов/кыргызов и вероятно монголов они не похожи от слова совсем. Что интересно у многих мужчин лица похожи на женские. Иногда даже сразу непонятно кто есть ху.

Южно-Американские Индейцы почему-то отличаются от Северо-Американцев, почему?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...