Jump to contentRecommended Posts

Как понял, что авары заселили славянскими племенами Балканы, югославы должны их хорошо помнить.

 

Есть ли возможность, что правильное произношение не "авар",  а "абар" ?

Тогда и выражение "Вымерли как (аки) Обре(ы)" правильное ?

Link to comment
Share on other sites

  • Admin

Авары или "обры" славянских источников были великанами. Очень большими людьми. Как это согласовать с типично маленьким ростом тюрко-монгольских народов непонятно.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Rust said:

Авары или "обры" славянских источников были великанами. Очень большими людьми. Как это согласовать с типично маленьким ростом тюрко-монгольских народов непонятно.

Огузские великаны кияты?

Аварский орнамент чисто монгольский.

Link to comment
Share on other sites

55 минут назад, Peacemaker сказал:

Огузские великаны кияты?

Аварский орнамент чисто монгольский.

если авары по вашему монголы (европоиды) , от кого тогда у халхи монголоидность ?

от тюрков или маньчжур?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Shymkent said:

если авары по вашему монголы (европоиды) , от кого тогда у халхи монголоидность ?

от тюрков или маньчжур?

От тюрков и маньчжур.

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Shymkent said:

:D

получается у халхи которых азиатские гг C.N.O, от тюрков и маньчжур?

Спросите это у АКБ. Он родственник  Нуркашы,знает лучше чем я.

:D

Link to comment
Share on other sites

В 12.07.2015 в 01:10, проф. Добрев сказал:

Вероятнее, от восточно-иранское аб/об „вода; река“ при помощи булгарского множественного суф. -ар:

http://bolgnames.com/Images/Bolgar.pdf

Нет такого суффикса мн. числа. В булгарском множественный суффикс "- сем". Вы не перепутали с общетюрским "-лар" ?

Link to comment
Share on other sites

В 16.07.2017 в 23:29, Shamyrat сказал:

Только вот хазарские слова чисто огузские,а чувашские большинство тюрков вряд ли поймут.

Приведите хазарские слова, плиз. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

В 11.07.2015 в 22:11, Shamyrat сказал:

происходит ли этноним авар от "aw ar"охотничьи мужи?

Не имея четких указаний в летописях, гадать неблагодарное дело. Имена народов не поддаются лингвистическим фантазиям.

Чтобы приблизиться к разгадке, единственный разумный метод - необходимость изучения древних летописей. Если китайских, то на основе новейших  открытий фонетики иероглифов.

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, SWR said:

Нет такого суффикса мн. числа. В булгарском множественный суффикс "- сем". Вы не перепутали с общетюрским "-лар" ?

Суф. -сем не булгарский, а современный чувашский:

В рамките и на основата на тюркските езици по принцип и на тюркския дунавскоболгарски език в частност морфологичната структура на късноантичния и ранносредновековен етнм *bolgar, е повече от ясна и дори очевидно-проста и изобщо не се нуждае от недомислията по повод на “алтайските езици”, допълнително и на тема класификация на тюркските езици на един помощник-историк, за съжаление, с тюркологическо образование и епигоно-адепт на не особено грамотния по въпроса К. Менгес [Стоянов 1997, 6-13], защото тъкмо в тюркските езици зв. -r е носещо-главен компонент на суфикса за множествено число [Серебренников, Гаджиева 1986, 87-91], докато в прабългарските надписи от VІІІ-ІХ в. на територията на Първото българско царство се срещат генм Τζακαραρ, Κουβιαρ, Ερμιαρ [Бешевлиев 1992, 227-234], а на Кавказ през І-ІV в. има гр. Хунаракерт [АрмАтл, 104], лексико-граматичната структура на името на който е напълно ясна и дори прозрачна и се състои не от монголския (Д. Еремеев), а от китайския по произход етнм хун като име на местно българско племе или род и апелатива географски термин от ирански произход керт “град”, като към Етнонима е прибавено прабългарското мн.ч. -ар, последвано по-малко вероятно от ирански родителен падеж или най-вероятно от арменската съединителна гл. а, налице още и в ойкнм Тигранакерт [АрмАтл, 104], където съставката Тигран е добре известно арменско мъжко лично име, носено и от редица арменски царе като например Тигран VI (59-62), но същият елемент се среща и в оронм Дзиакан като паралелно название на известните Хипийски, или в превод от гръцки - Конски планини, така че изобщо няма нужда тук да се постулира присъствието на иранското нарси ар “человек” [срв. Еремеев 1970, 133].

Между впрочем, тъкмо във връзка с българските генм Τζακαραρ, Κουβιαρ, Ερμιαρ, тук допълнително ни улеснява участник във форум в Интернет, според когото “1. Суффикс "-ар": как правило, указывает на профессию (не уверенно в примененительности этого правила в тюркских языках). 2. Суффикс собирательной множественности -ар/-ер неупотребителен в современном татарском словоизменении. Патроним, оканчивающийся на -ар - это окончание множественного числа и несут смысловую нагрузку: обозначение не одного представителя или части рода, а всего рода в целом.” [ИнтНт], докато изолираността на този суфикс в тюркските езици изобщо, но и неговото съхраняване в татарската патронимия са не толкова поредното лингвистично свидетелство и доказателство за малко по-горе посочения силен болгарски субстрат в езика на къпчаките по произход като цяло казански татари, колкото за неговото безспорно наличие и употреба в историческите болгарски езици и диалекти.

 

Тъждеството на завършващите съставки на дунавскоболгарските имена помежду им поотделно и с кавказоболгарското множествено число заедно вече е достатъчно основание да се твърди най-категорично-определено, че тук изобщо не може да става дума за някакъв си “Altaic collective or plural in -r” както се опитва да обясни нещата много неоснователно-приблизително, дори и наивно-примитивно K. Menges [1951, 97-104], или пък за “някакъв особен граматичен формант”, както безизразно-кухо може да се произнесе само пределното лингвистично невежество [Добрев П. 2002, 27], а именно и точно такъв е единствено и само дунавскоболгарският, но оказва се и кавказоболгарският суфикс за множествено число -ar [вж. и срв. Сравнительно-историческая грамматика 1988, 16], по силата на което като цяло и коренът на Етнонима се представя на първо време под формата на обл. *bolg, която форма като единствена, но не и окончателна ние изведохме и преди това, само че на основата и с оглед на някои хунобългарски лични имена [Добрев 2005, 52-56], така, че сега и тук ще имаме възможността да я конкретизираме още повече, но на основата и с оглед тъкмо и единствено на самия Етноним: http://bolgnames.com/Images/Bolgar.pdf

Link to comment
Share on other sites

13 часов назад, SWR сказал:

Нет такого суффикса мн. числа. В булгарском множественный суффикс "- сем". Вы не перепутали с общетюрским "-лар" ?

Есть. Точнее по идее должен быть в альтернативу древнетюркскому "-z", "-uz", "-iz", "-аz" и т.д. Мы его прекрасно видим в параллели этнонимов "ог-уз" (z-тюрки) и "ог-ур" (r-тюрки). 

Link to comment
Share on other sites

Собственно Аварский, употребительный в округах Аваре, Кязеруке, и проч. В нем много слов односложных, много Самоедских и других Сибирских наречий; - рода нет, склонение имеет 7 падежей, спряжение очень неправильно, а произношение весьма грубо по причине множества согласных букв и гортанных тонов

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Adrien_Balbi/text2.htm

Link to comment
Share on other sites

02.01.2018 в 13:18, проф. Добрев сказал:

Суф. -сем не булгарский, а современный чувашский:

В рамките и на основата на тюркските езици по принцип и на тюркския дунавскоболгарски език в частност морфологичната структура на късноантичния и ранносредновековен етнм *bolgar, е повече от ясна и дори очевидно-проста и изобщо не се нуждае от недомислията по повод на “алтайските езици”, допълнително и на тема класификация на тюркските езици на един помощник-историк, за съжаление, с тюркологическо образование и епигоно-адепт на не особено грамотния по въпроса К. Менгес [Стоянов 1997, 6-13], защото тъкмо в тюркските езици зв. -r е носещо-главен компонент на суфикса за множествено число [Серебренников, Гаджиева 1986, 87-91]

Не чувашский, а болгарской группы тюркских языков. Вам бы работы Дыбо А.В. почитать, и работы Мудрака О. тоже.

В этнониме "Болгар" нет суффикса множественного числа.

Вопрос на засыпку... Как называли сами себя гунны? ;)

Link to comment
Share on other sites

On 7/30/2018 at 11:22 PM, SWR said:

Не чувашский, а болгарской группы тюркских языков. Вам бы работы Дыбо А.В. почитать, и работы Мудрака О. тоже. 

Не только читал, но и показал ее реальное место в модерной тюркологии и в частности, в Булгаристики: 

http://bolgnames.com/Images/Xiongnu.pdf

http://bolgnames.com/Images/GreatWall_3.pdf

http://turkologiya.org/saylar/2015-4/2015-4-6.pdf 

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, проф. Добрев сказал:

Не только читал, но и показал ее реальное место в модерной тюркологии и в частности, в Булгаристики: 

http://bolgnames.com/Images/Xiongnu.pdf

http://bolgnames.com/Images/GreatWall_3.pdf

http://turkologiya.org/saylar/2015-4/2015-4-6.pdf 

Мистер Добрев, существуют ли какие работы по исследованию Огуров и Огузов? 

Link to comment
Share on other sites

02.01.2018 в 14:58, Ермолаев сказал:

Есть. Точнее по идее должен быть в альтернативу древнетюркскому "-z", "-uz", "-iz", "-аz" и т.д. Мы его прекрасно видим в параллели этнонимов "ог-уз" (z-тюрки) и "ог-ур" (r-тюрки). 

Не было никаких "огуров".  Откуда их выцарапали, интересно? 

Link to comment
Share on other sites

Все это весьма противоречиво.

Аваров называли "обры", это указывает на то что это были угры, то есть гунны. Булгаров тоже часто называли гуннами, ясно что это были родственные племена, если не одно и то же. Непонятно, зачем было булгарам объединяться с франками против авар. Политически им было выгодно наоборот объединится против франко-ромеев -- основных их врагов

Есть материалы о крупных сражениях, между аварами и булгарами?

Link to comment
Share on other sites

Что за чушь тут пишут что кавказские Авары себя Аварами не называют? Именно Аварал мы себя зовем и всегда называли, а маарулал значит житель гор, то есть горец. Если например Русский, житель Сибири называет себя сибиряк, это не значит что он перестал быть Русским. Насчет совпадений, видимо то что столицей кавказских Авар был Хунзах это тоже совпадение.

Link to comment
Share on other sites

По поводу черепов и реконструкций, доказано что абсолютное большинство имперских Авар были европеоидами, монголоидов около десяти процентов. Почему для реконструкции взяли именно и только монголоидные черепа непонятно, видимо для того чтобы полить воду на мельницу тюркской теории. Если например как граждан России показать Якутов, то это будет правдой, однако это не значит что все граждане России выглядят как Якуты.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×
×
  • Create New...