All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Тимур Омаров, папа казах, мама русская
 3. Вот вспомнил есть еще такое в диссертации Л. А. Боброва https://www.dissercat.com/content/osnovnye-napravleniya-evolyutsii-kompleksov-zashchitnogo-vooruzheniya-narodov-tsentralnoi-sr На наш взгляд, потенциал среднеазиатского эпоса определяется его спецификой как исторического источника. Как правило, подробные описания шлемов и панцирей в среднеазиатских эпических произведениях отсутствуют. На основании лингвистического анализа иногда возможно установить структуру бронирования доспеха (кольчатый, пластинчатый, «мягкий» - стеганый на вате), а также материал изготовления шлема или щита (железный, медный, кожаный и т. д.). Однако этот метод срабатывает далеко не всегда. Нередко сложно определить, что понимали современники событий под тем или иным термином. Так, например, под «девятислойным торгоутом» казахи периода позднего Средневековья могли иметь в виду как стеганый «в девять слоев» панцирь из органических материалов, так и бронированный «в девять рядов» пластинчато-нашивной доспех, «девятислойный» кожаный (ламинарный?) доспех и т. д. (Ахметжан, 2007, с. 141-142). Реконструировать покрой и особенности конструкции корпусного доспеха исключительно по материалам эпоса в большинстве случаев не представляется возможным. В то же время, некоторые названия панцирных элементов несут в себе информацию об особенностях конструкции, внешнего вида и покроя: «жез телпек» («медная тюбетейка»), «женсиз берен» («панцирь-безрукавник») и др.
 4. Письмо ильхана Ольджэйту французскому королю Филиппу IV (1305) В этом письме новый ильхан дает знать королю Франции, что он намерен поддерживать хорошие отношения с восточными владыками, что внутренняя война которая гремела 45 лет между членами одной семьи, монгольскими ханами и принцами, закончилась, и что он отправит делегацию во главе с Мамалагом чтобы возобновить пакт дружбы. Письмо датируется 1305 годом и находится на данный момент в Национальных Архивах Франции. Свиток бумаги размером 300 на 50 см. 1. Öljeitü sultan üge manu 2. Iridivarans sultan-a 3. ertene:če ta bürin 4. Virangud irgen-ü sultad 5. manu sayi:n 6. elinčeg sayi:n 7. ebüge sayi:n 8. ečige sayi:n 9. aqa-dur amiralduju qola ber böge:sü oyi:r-a metü 10. sedkijü aliber üges-iye:n öčijü ilčin-iye:n esen-ü 11. belegü: d-iye:n ileldügsed-i yagu: endekün ta. Edüge: 12. tngri-yi:n küčündür 13. bida yeke or-a sagu:gsan-dur uridus sayi:d 14. ebüge sayi:n 15. ečige sayi:n 16. aqa-yuba:n jrlg jasag-i buši ülü bolgan belen jasag- 17. san möri uridus sayi:d-lug-a: j-a keme:ldügsen-i 18. ülü talbin andagaga:r metü sedkijü uridaqiya:ča ülemji 19. amralduju ilčin-iye:n ile:ldün ay-a keme:n sedkijü an buyu. Ba 20. bida aqanar degü:ner magu:n qaračus-un tašiy-a üges-iye:r 21. dur-a qočarulčaju bülege:i. Edüge: 22. tngri-de sedkil ögtejü 23. Temür qaga:n, Togtog-a:, Čabar, Dug-a terigü:ten 24. bida 25. Činggis qaga:n-u urug-u:d döčin tabun od-a:ča inagši- 26. da čimadulčagsan-i edüge: 27. tngri-de ibe:gdejü bürin aqa degü: joqilduju naran 28. urguqui Nanggiyas-un gajar-a:ča abun Talu dalai-dur 29. kürtele ulus barilduju jamu:d-iya:n uyagu:lbai. 30. Bidan-u jagu:r-a ken buši sedkibe:sü büriye:r anu dege:r-e 31. öme:rin bayi:y-a keme:n üge barildubai. Edüge: 32. manu sayi:d 33. ebüge sayi:d ečige sayi:n aqa-dur amraldugsan 34. yosu tanu ker talbiqun keme:jü ede Mamalg, Toman qoyar-i 35. ile:bei. Tani olan Virangud-un sultad-i ber qamtu 36. joqilduju amui keme:n öčigdebei. Ünen kü joqilduqui-a:ča 37. sayi:n yagu:n aqui. Edüge: 38. bidan-dur ba tandur ber ülü joqilduqun-i 39. tngri-yi:n küčündür büriye:r dege:r-e anu öme:rin bayi:quyi 40. tngri medetügei. Bičig manu doluga:n jagu:d dörben od- 41. tur mogai jil jinu terigü:n sara-yi:n naiman 42. qau:čid-ta Alivan-a büküi-dür bičibei на обратной стороне: 1. Tačm-a bičibe 2. üjig inü Qudlug-š-a Čoban Sevinč Вызов Халх-Монгольски: 1. Өлзийт султан үг ману (өлзийт султан миний үг) 2. Иридиваранс султанаа 3. Эртнээс та бүхэн 4. варэнгүүд (францчууд) иргэний султаад (хаад) 5. Манай сайн 7. элэнцэг сайд 8. өвөг сайн 9. эцэг сайн 10. ах тур амиралдаж (найрамдаж) хол мэт бөгөөс ойр мэт 11. сэтгэж аливаа үгс ээн өчиж илчээн бас мэндийн 12. бэлэгүүдээн илгээснийг юу андах вэ та Эдүгээ 13. тэнгэрийн хүчин дор 14. Бид Их ор суусан уридаас сайд 15. өвөг сайн 16. эцэг сайн 17. ах юугаа зарлигийг засгийг бус үл болгон (үл өөрчлөн) Бэлэн засаг 17. сан мөрийг урьд сайд лугаа за хэмээснийг 18. үл талбин (үл өөрчлөн ) Анддагаар (андгай) мэт сэтгэж Урьдахаасаа үлэмж 19. амраглалдаж элчээ илгээлцэж аяа (байя) Хэмээн сэтгэж буй нь энэ буюу. 20. Ба бид ах нар дүү нар муу харцын ташаа үгс ээр 21. дур хоцролцож (дургүй болсон) бүлгээ эдүгээ 22. тэнгэрт сэтгэл өгтэж 24. төмөр хаган, тогтуга, чабаар, дуга тэргүүтэн 26. бид 27. Чингис хаганы ургууд дөчин таван од (он гэдгийн олон тоо) 28. Ны турш чимадулсагсаныг (муудалцсаныг) эдүгээ 29. тэнгэрт ивээгдэж бүрэн ах дүү зохицолдож наран 30. ургах нанхиадын газраас аван тал далайд 31. хүртэл улс барилдаж замуудаа уялцсан (өртөөний замууда холбосон) 32. Бидний зуур (бидний хооронд) хэн бус (муу) сэтгэвээс Бүгдээрэ түүний эсрэг 31. тэмцэн байя хэмээн үг барилдая. Эдүгээ 33. манай сайд 35. өвөг сайд эцэг сайн ахад амраглалдсан 36. ёс тань хэр талбихун (хэр бат бэх байх вэ?) хэмээж Эд мамлаг, түмэн хоёрыг 35. илгээлээ Таны олон францчуудын султаад Бээр хамт 36. зохицолдож хэмээн өчигдөв. Үнэн хүү зохицолдохоос 37. сайн юу байх билээ. Эдүгээ 38. бидэнд ба таньд үл зохицолдсоныг 40. тэнгэрийн хүчинд бүгдээрээ хамт зэргэцэж байхыг 41. тэнгэр мэдтүгэй. Бичиг маань долоон зуун дөрвөн од 41. могой жил зуны тэргүүн сарын найманд хуучиддаа (монгол он тоолол) 43. аливанд (газарын нэр) байх үед бичив. Перевод: Мы, султан Ольджейту, обращаемся со словом нашим к королю Франции: Все вы, султаны народов Франкских, почему забываете вы, что, живя с давних пор в дружественных отношениях с нашим благородным прадедом, с нашим благородным дедом, с нашим благородным родителем и с нашим благородным старшим братом; и мысля так, как если бы вы находились близко, хотя вы и были далеко, вы обменивались посольствами и поздравительными подарками, чтобы осведомляться о всяких новостях. Ныне, вступив на трон, мы предполагаем не изменять указов и распоряжений наших предшественников: нашего благородного прадеда, нашего благородного деда, нашего благородного родителя и нашего благородного старшего брата; не только не игнорировать договорных условий с прежними правителями провинции, которые обладали законченной организацией, но сохранять их как принятое на себя обязательство и жить (с вами) в отношениях еще более дружественных, чем прежде и так же обмениваться посольствами. Мы, старшие и младшие братья, из-за клеветнических речей дурных подданных потерпели много вреда. Ныне мы, Темур-каган, Токтога, Чабар, Тога и другие потомки Чингис-хана, мы получили от Тенгри внушение, умирили, благодаря покровительству Тенгри, взаимные упреки (которые длились) до сего времени целых 45 лет, объединили наше государство (улус) от восхода солнца до моря Талу и приказали соединить наши почтовые сообщения. Мы взаимно связаны словом, что если некогда кто-нибудь из нас будет думать иначе (т. е. будет интриговать), то все мы общими силами будем защищаться против него. Ныне подумавши: как пренебречь вашим обычаем жить в дружественных отношениях с нашим благородным дедом, с нашим благородный родителем и нашим благородным старшим братом, мы послали к вам Мамалага и Тумана. Мы осведомлены, что вы, многочисленные Франкские султаны, все живете во взаимном согласии. И поистине, что может быть лучше согласия? Если бы ныне кто-либо не стал жить в согласии с нами или с вами, тогда силою Тенгри мы будем защищаться против него, да ведает то Тенгри. Наше письмо написано в 707 году, году змеи, 8-го дня последней декады 1-го летнего месяца, во время пребывания в Аливане. На халха-монгольском номера параграфа не соответствует с трансърипцией, и поэтому советую посмотреть по словам чтобы сопоставить, и тем более между словами трансърипции и халха-монгольского различие очень малы по звучанию. На халха монгольском и русском нет перевода слов на обратной стороне, т.е. На халха монгольском: 1. Тачм-а бичив 2. үзэг нь Кудлуг-ш-а Чобан Севинч Перевод на русский: 1. Писал Тачм-а 2. Перо Кудлуг-ш-а Чобан Севинч
 5. Относительно матери Джелал-ад Дина, цитата от Ж. Сабитова:
 6. enhd

  Цаатаны-тюрки.

  Шесты из какого вида дерева делается? Внутренней стороне под покрытием сколько шестей обычно бывает? Во время кочевки повозят всех шестей или некоторых просто выбрасывают и заново приготовляют на новом месте? Это просто вопрос из интереса, чтобы получить более ознакомление о "урц"-ах. Сам я не видел такое жилище и не знаком.
 7. Есть целая книга по Золоторевскому городищу. Там приведены рисунки находок: сабель, пластин, наконечников и т.д. Очень многие предметы, действительно, имеют точные аналоги в Центральной Азии. Другими словами, городище штурмовали именно монголы или их тюркские вассалы.
 8. Великолепное описание! Вы большой молодец, что его смогли найти! Мне этот текст не попадался.
 9. Но если шелковый халат, это поддоспешник, то вряд ли его стали бы называть доспехом.
 10. skurri

  якуты1.jpg

 11. skurri

  Altais.jpg

 12. skurri

  якуты1.jpg

 13. skurri

  тоджа

 14. skurri

  могол ураса

 15. skurri

  алтайцы2

 16. skurri

  Цаатаны-тюрки.

  на видео где цаатаны поют на своем языке, они уже выговаривают этот халхасский "Л", уже видать сильное влияние монгольского языка. Цаатаны очень близки к Тувинцам-тоджинцам, те тоже себя называют "Туха", очень близкое к Цаатанскому "Духа", оба народа в основном оленеводы и живут в очень похожих чумах Урц похоже на якутское Ураса - летняя крытая берестой коническое строение, богатые якуты ставили Могол-ураса, огромного размера, люди победнее, ставили поменьше и покрывали его корой дерева. если в интернете посмотреть, то такие жилища якутов, цаатанов, алтайцев и тувинцев тоджинцев, очень похожи. вот алтайцы тоже алтайцы Вот якутская ураса это уже тувинцы тоджинцы Вот это якутская могол-ураса, летнее жилище, более богатых якутов
 17. Yesterday
 18. Интересно, Орон кудлук болсун, на саха тыла (якутском) приблизительно будет Ороон кудук буоллун - пусть страна будет изобильной Ороон - страна кудук - изобилие (или еще также может переводиться как "колодец") буоллун - пусть будет Орун или Орон на монгольском тоже будет страна, место, кровать, ведь так? на древнетюркском Орун - место, трон, кровать и тд. на якутском Орон - лавка, кровать, место для сна, Орун - место, кровать, постель, а Ороон - страна,
 19. skurri

  2222

 20. Last week
 21. Kamal

  Казахи-5

  Ув. Момын, суть Вашего рассказа понятна - "левых" среди казахов нет. Это Ваше убеждение. По поводу самозванцев-каракалпаков, постараюсь объяснить на примере Конратов. Так вот, никакого перенимания этнонимов у каракалпаков нет, каждый конратский род и племя несут свое самоназвание, а Конраты это лишь оболочка, объединяющая всех в одну политическую линию под названием Конратцы, а такое государство реально существовало равно как и Мангытский Юрт. Это то же самое, что Казахи состоят из нескольких родов и племен, или Узбеки, которые и вовсе сложносоставной этнос. Единственное, у каракалпаков объединение произошло очень поздно, на рубеже 16-17 веков, и каждая политическая линия, которые сложились - кто при конратах, кто при мангытах, а кто при кытаях и кипчаках и т.д. - сохранили названия своих политических линий, а не этническое происхождение. Поэтому, Вы по отношению к каракалпакам можете применить "самозванцев" или еще какие-то термины, только от этого каракалпаки не утратят свою этническую сущность. К тому же, эти политонимы прибавляют исторический вес прошлому каракалпакского народа, дают подсказку о мобильности народа, и о том, что народ не сидел на одном месте, а участвовал во многих громких военно-политических событиях прошлого.
 22. Нур апа

  Иртыш

  Почему нету? Есть в моем Курчумском районе,в селе Урянхай.Кок Ирдыш есть Кара Ертіс,наш край .После распада ханство Найман,жили ойраты и найманы,в1750 году вернулись Найманы-Казахи.
 23. Как сложилась судьба Мамалага и Тумана? Доехали они до франции или нет. Если да то как они жили во франции остались ли у них потомство?
 24. Там так и написано, что уйгурская надпись. на печати. Остальной текст по вашему тоже уйгурский?
 25. По казахский орын қутты болсын - с местом поздравляю или место счастливым будет. Трон тоже место. По халха трон счастливый будет - аз жаргалтай хаан ширээнд
 1. Load more activity